สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  34 35 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 20 ม.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 5" 6 coe 20/01/2561 - 20/01/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
2 อบรมหลักสูตร On site training ครั้งที่6 การศึกษาองค์ประกอบของการวางแผนงาน 4 PPS 20/01/2561 - 20/01/2561 ไซต์ ไทยรัฐอาคาร 17 และโรงจักร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
3 Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4 ^^Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5 Test_ระบบปรับอากาศ 18 MEA 19/01/2561 - 20/01/2561 วศท. กรุงเทพมหานคร
6 TEST ระบบท่อน้ําดับเพลิง 18 MECT 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7 Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง // 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
8 การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 1 18 eit 19/01/2561 - 20/01/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9 การสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว และ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแรงลมในประเทศไทย 6 eit 19/01/2561 - 19/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10 Professional Project Management 2018 67.5 CEPT 18/01/2561 - 27/01/2561 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
11 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่9 18 eit 17/01/2561 - 18/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
12 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" 27 drr 17/01/2561 - 19/01/2561 ห้องต้นคูณ อาคาร ๕๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
13 นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางรุ่นที่ 22 27 RATH 15/01/2561 - 17/01/2561 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กทม. กรุงเทพมหานคร
14 14-1-61 ลงพื้นที่โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 6 coe 14/01/2561 - 14/01/2561 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ปทุมธานี
15 14.1.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 14/01/2561 - 14/01/2561 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช กรุงเทพมหานคร
16 ความรู้เบื้องต้นงานสี 14 TOC 12/01/2561 - 23/02/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ที่อยู่ 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี ชลบุรี
17 การประเมินราคางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลขั้นพื้นฐาน 14 TOC 11/01/2561 - 25/01/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) เลขที่ 161 ชั้น 11 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
18 หลักสูตร BIM_Construction Plan & Cost (For Engineer & Architect) รุ่นที่ 3 30 syntec 10/01/2561 - 18/01/2561 ห้องประชุมชั้น 23 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
19 การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques (Workshop) 12 tpa 09/01/2561 - 10/01/2561 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
20 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพานรุ่นที่ ๒๕/๒๕๖๑ เรื่อง การคำนวณราคากลางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ 27 drr 09/01/2561 - 11/01/2561 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ
21 อบรมหลักสูตร Energy Survey 5 PPS 08/01/2561 - 08/01/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ห้องสัมมนา ชั้น4 กรุงเทพมหานคร
22 พัฒนานักการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 30 PEA.EN 08/01/2561 - 12/01/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
23 สมาชิก วสท. 01-2561 10 eit 03/01/2561 - 31/01/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
24 สมาชิกสมาคม มกราคม 2561 10 Association of boile 01/01/2561 - 31/01/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
25 สมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ประจำปี 2561 10 MECT 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย กรุงเทพมหานคร
26 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ม.ค.-ก.พ. 61 10 thaitca 01/01/2561 - 28/02/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
27 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (เครื่องกล) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
28 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (อุตสาหการ) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
29 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (โยธา) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
30 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (ไฟฟ้า) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561 10 TESIA 01/01/2561 - 31/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
31 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (ธค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
32 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (พย.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
33 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (สค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
34 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (กพ.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
35 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (ตค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
36 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (กค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
37 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (มิย.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
38 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (พค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
39 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (เมย.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
40 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประะจำปี 2561 (มีค.) 10 acat 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
41 Boiler Inspection-test 14 eng.kmitnb 01/01/2561 - 02/01/2561 มจพ. สพอ. กรุงเทพมหานคร
42 โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 97.5 ceat 25/11/2560 - 25/08/2561 หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
43 สมาชิก วสท. 11-2560 10 eit 01/11/2560 - 30/11/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
44 สมาชิก วสท. 10-2560 10 eit 01/10/2560 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
45 สมาชิก วสท. 09-2560 10 eit 01/09/2560 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46 สมาชิก วสท. 08-2560 10 eit 01/08/2560 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
47 สมาชิก วสท. 07-2560 10 eit 03/07/2560 - 31/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48 การเป็นสมาชิกสมาคม 10 TIChe 01/01/2558 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  34 35 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร