สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM 18 eit 10/11/2561 - 11/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
210.11.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ,โรงเรียนบ้านโคกมน เพชรบูรณ์
310.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
410 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง" 6 coe 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
5วันที่่ 9/11/61 การสัมมนา เรื่อง “การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม” 8 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
6การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี 2561 18 eit 09/11/2561 - 10/11/2561 วสท. ชั้น 4 ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร
7การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System Design) 6 MECT 09/11/2561 - 09/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
89 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" 6 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
9เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง และการป้องกันแรงดันเกิน 22.5 CEPT 08/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
108-11-2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติด้านวาตภัยและดินโคลนถล่ม" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
11โอกาสและการทำงานด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมระบบราง 3 eng.spu 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องออดิทรอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
12การออกแบบงานป้องกันอัคคีภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน NFPA 101 6 MECT 08/11/2561 - 08/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
138 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
14วันที่ 07/11/61 สัมมนา เรื่อง “การทำหม้อน้ำธรรมดาให้เป็น Smart Boiler แล้วได้อะไร มีหน่วยงานใดช่วยเหลือได้บ้าง” 8 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
15[EA] เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา 31.5 egat 07/11/2561 - 09/11/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นนทบุรี
16โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 3 24 eit 07/11/2561 - 08/11/2561 ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 และ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
17การอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร" ครั้งที่ 1/2561 3 TEAM 07/11/2561 - 07/11/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
18ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 3 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
197 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 14" 6 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
20ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและความสุญเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสมัยใหม่ 11.25 ASEFA 06/11/2561 - 06/11/2561 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร
21การอบรมโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen 12 rid 06/11/2561 - 07/11/2561 ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
22หลักสูตรโครงการศึกษากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) 108 TEAM 06/11/2561 - 29/01/2562 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
2303.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 17 6 BSA 03/11/2561 - 03/11/2561 สวนป่าเฉลินพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
24อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 54 96 fpei 03/11/2561 - 25/11/2561 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
25งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8 36 thaitca 02/11/2561 - 10/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
262 พ.ย.61 สัมมนา เรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล" 2 coe 02/11/2561 - 02/11/2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
272 พ.ย.61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" 3 coe 02/11/2561 - 02/11/2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
28อบรมหลักสูตร "การใช้ midas nGen สำหรับ Plant & BIM" 12 TEAM 01/11/2561 - 02/11/2561 บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
29การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ พ.ย. 61 10 thaitca 01/11/2561 - 30/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30[2561] Energy Storage Technology (รุ่นที่ 2) 24 egat 01/11/2561 - 02/11/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
311 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 13" 6 coe 01/11/2561 - 01/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
32การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 3/2561 12 eit 31/10/2561 - 31/10/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
33สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง " การสัมมนา " HVAC innovation of DATA Center สำหรับยุค Disruptive Change ' 6 acat 31/10/2561 - 31/10/2561 โรงเเรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
34ระบบข่ายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสมัยใหม่ 9 MECT 31/10/2561 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
35การอบรมการใช้โปรแกรม Auto CAD ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง รุ่นที่ 2 27 KMUTT 30/10/2561 - 01/11/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม
36ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 1 24 NIMT 30/10/2561 - 31/10/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
37การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 1 24 NIMT 30/10/2561 - 31/10/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
38สมาชิก วสท. 10-2561 10 eit 29/10/2561 - 29/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39In-house การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 18 eit 29/10/2561 - 30/10/2561 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
40การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Overview PTV Vissim/Viswalk Basic Training Course ครั้งที่ 2/2561 21 TEAM 29/10/2561 - 31/10/2561 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
41การอบรมเรื่อง Natural Gas and LNG Supply 27 eit 29/10/2561 - 31/10/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
42Gas Insulated Substation (GIS) Episode 2: การศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง GIS รุ่น 1 31.5 CEPT 29/10/2561 - 31/10/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
43Power Generation form Municipal Solid Waste 18 IEEE 29/10/2561 - 31/10/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
44อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 10/2561 24 ITD 29/10/2561 - 30/10/2561 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
455S+Safety+3T Model เครื่องมือบริหารอย่างมีประสีทธีผล 12 tpa 29/10/2561 - 30/10/2561 ห้องสัมมนา โรงแรม ไอบิส สไตล์กรุุงเทพ สุขุุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร
46โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 11 30 eit 29/10/2561 - 31/10/2561 โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
47การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 4/2561 27 eit 28/10/2561 - 28/10/2561 โรงแรม เอสซี ปาร์ค ชั้น 6 ห้องเทพลีลาบอลรูม กรุงเทพมหานคร
4828.10.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 3 BSA 28/10/2561 - 28/10/2561 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย เชียงราย
49เทคนิคการเขียนแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16 eng.rmutp 27/10/2561 - 28/10/2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
50การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 9 eit 27/10/2561 - 27/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
51จรรยาบรรณวิศวกรหลักสำคัญสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง 3 coe 27/10/2561 - 27/10/2561 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ ระยอง
5227.10.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 3 BSA 27/10/2561 - 27/10/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา พะเยา
53โครงการอบรมสัมมนานวัตกรรมวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การอบรมคอนกรีตบล็อคมวลเบา มอก.2601-2556 7 eng.sut 27/10/2561 - 27/10/2561 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
54การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 18 18 eit 27/10/2561 - 28/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
55การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสร้างระบบพลังงานเเสงอาทิตย์ 16 eng.rmutp 27/10/2561 - 28/10/2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ.ประชาราษฏร์ 1 เเขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 กรุงเทพมหานคร
56สัมมนาเรื่อง “การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520” จ.ภูเก็ต 6 eit 26/10/2561 - 26/10/2561 โรงแรมดารา จ.ภูเก็ต ภูเก็ต
57ศึกษาดูงานการผลิตแผ่นผนัง ฉนวนกันความร้อน 3 CNT 26/10/2561 - 26/10/2561 บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด สมุทรปราการ
5826 ต.ค. 61 สัมมนา "กรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมและการกำหนดหน่วยพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรต่อเนื่อง" 3 coe 26/10/2561 - 26/10/2561 โรงเแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
59การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 35 27 eit 26/10/2561 - 28/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
60การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 19 24 eit 26/10/2561 - 27/10/2561 ม.เกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร
61องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 3 27 eit 25/10/2561 - 27/10/2561 โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร