สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 กลไกใหม่ในการป้องกันและวินิจฉัยข้อพิพาทในวงการก่อสร้าง 10.5 ceat 30/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรม เอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
2 การสัมมนา “บทบาทภาครัฐและเอกชนในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ายุค Thailand 4.0” 1.5 TESIA 30/11/2561 - 30/11/2561 ห้องประชุมสามพราน (โรส การ์เด้น) นครปฐม
3 BIM: Advanced Course ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 4 TEAM 30/11/2561 - 30/11/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
4 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 15) 22.5 LPDI 29/11/2561 - 03/12/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
5 หลักสูตร “การใช้งาน ArcGIS Pro (ArcGIS Pro Skill)” ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 7 TEAM 29/11/2561 - 29/11/2561 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
6 การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 53 36 eit 29/11/2561 - 02/12/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
7 การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ 27 drr 28/11/2561 - 30/11/2561 ห้องประชุมลาวเสี่ยงเทียน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
8 Introducing the Latest Gas Turbine to Power Industrial Cogeneration Market 6 Association of boile 28/11/2561 - 28/11/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ (ภาคทฤษฎี) 18 drr 28/11/2561 - 29/11/2561 ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ ชั้น ๙ อาคาร ๔ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
10 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างเพื่อเตรียมความพร้อมและการปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา 18 eit 28/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรมโพธ์วดล รีสอร์ท แอนสปา จังหวัดเชียงราย เชียงราย
11 โครงการอบรมพื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) 9 eit 28/11/2561 - 28/11/2561 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
12 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕/๒๕๖๒ 27 drr 28/11/2561 - 30/11/2561 ห้องปฏิบัติการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
13 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางของราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑/๒๕๖๒ 27 drr 28/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรมสบายโฮเทล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
14 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ค่า K รุ่นที่ ๘/๒๕๖๒ 27 drr 28/11/2561 - 30/11/2561 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา
15 การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน 9 cot 28/11/2561 - 28/11/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
16 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๒/๒๕๖๒ 27 drr 28/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ลพบุรี
17 การอบรมเรื่อง ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย 9 eit 28/11/2561 - 28/11/2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18 ME 24 Advanced Centrifugal Pumps, Selection and Troubleshooting Workshop;28-30Nov18 36 PET 28/11/2561 - 30/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
19 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างและก่อนเปิดการใช้งาน (Road Safety Audit During Construction and Pre - Opening Stage) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่น 1 48 DOH 27/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรม แคนทารี่ เบย์ ระยอง จ.ระยอง ระยอง
20 การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ 27 drr 27/11/2561 - 29/11/2561 แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี
21 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และการต่อลงดิน 18 MECT 27/11/2561 - 28/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
22 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้าง และก่อนเปิดการใช้งาน (Road Satety Audit During Construction and Pre - Opening Stage ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 DOH 27/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรม แคนทารี่ เบย์ ระยอง จ.ระยอง ระยอง
23 แนวทางการประมาณราคาต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 1 9 KMUTT 27/11/2561 - 27/11/2561 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
24 สมาชิก วสท. 11-2561 10 eit 26/11/2561 - 26/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25 การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 2/2561 8 syntec 26/11/2561 - 26/11/2561 ห้องประชุมชั้น 23 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
26 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 14 18 eit 24/11/2561 - 25/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
27 การบริหารงานก่อสร้าง 9 KMUTT 24/11/2561 - 24/11/2561 บริษัท เจ.ดับบลิว.เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
28 การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 2 9 eit 24/11/2561 - 24/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29 โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 146.25 ceat 24/11/2561 - 06/07/2562 ศศนิเวศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
30 การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 13 18 eit 24/11/2561 - 25/11/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
31 19.01.62 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 24/11/2561 - 24/11/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี
32 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 14) 22.5 LPDI 23/11/2561 - 26/11/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
33 โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่ 3 eit 23/11/2561 - 23/11/2561 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลำปาง
34 การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 29 27 eit 23/11/2561 - 25/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
35 สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 ' Ice-on-Coil External and Internal-Melt Thermal Ice Storage (TIS) Design with 2 stage Co2 system ', ' The Radiant Time Series Cooling Load Calculation ' 6 ASHREA_CRC 23/11/2561 - 23/11/2561 รร.สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
36 NFPA 101 Life Safety Code : 2018 Edition 27 eit 22/11/2561 - 24/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
37 หลักสูตร “การใช้งาน ArcGIS Pro (ArcGIS Pro Skill)” ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 7 TEAM 22/11/2561 - 22/11/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
38 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41 17 EEAAT 21/11/2561 - 23/11/2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
39 การอบรม “อุโมงค์ในชั้นหิน” (Tunnelling in Rock) รุ่นที่ 3 27 eit 21/11/2561 - 23/11/2561 ณ โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
40 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 28 27 eit 21/11/2561 - 21/11/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
41 เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program 4 Access Control System 3 MECT 21/11/2561 - 21/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
42 การเขียนแบบงานโดยใช้โปรแกรม Road Pack รุ่นที่ ๑๐/๒๕๖๒ 27 drr 21/11/2561 - 23/11/2561 โรงแรมสบายโฮเทล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
43 Smart Construction Management 27 KMUTT 21/11/2561 - 23/11/2561 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
44 GE 08 Safety in Process Design and HAZOP Study Workshop;21-23Nov18 36 PET 21/11/2561 - 23/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
45 ออกแบบและการตรวจสอบวัสดุทนไฟที่ใช้ในหม้อน้ำ และกรณีศึกษา 6 Association of boile 20/11/2561 - 20/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46 โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 5 24 TGBI 19/11/2561 - 20/11/2561 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
47 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ 27 drr 19/11/2561 - 21/11/2561 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
48 Certified Support Specialist 18 kmitl 19/11/2561 - 20/11/2561 ภาควิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
49 Civil Work (Earth Work & Survey Work) 10.95 TOC 19/11/2561 - 19/11/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
50 18.10.61 อบรมแนวทางการตรวจสอบและ ลงพื้นที่ตรวจสวนสาธารณะ 6 BSA 18/11/2561 - 18/11/2561 สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
51 โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานในโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำกัน 6 eit 17/11/2561 - 17/11/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
52 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง รุ่นที่ 1 18 eit 17/11/2561 - 18/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
53 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการการออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 17 18 eit 17/11/2561 - 18/11/2561 ม.เกษตร บางเขน กาฬสินธุ์
54 การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11 18 thaitca 16/11/2561 - 17/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
55 การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 12 18 eit 16/11/2561 - 17/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56 การจัดงานสัมมนาและฟังการบรรยายในหัวข้อ “Anchor or Fire Protection Academy : พุกฝังคอนกรีตและระบบป้องกันไฟและควันลาม” 6 eng.psu 16/11/2561 - 16/11/2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
57 Decode the New ACI Building Code & Concrete Repair Code 9 thaitca 16/11/2561 - 16/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
58 อบรมหลักสูตร วางแผนงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project 6 PPS 16/11/2561 - 16/11/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
59 การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 18 36 eit 15/11/2561 - 17/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
60 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 13) 22.5 LPDI 15/11/2561 - 18/11/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
61 การสอบเทียบมาตรรังสียูวี 24 NIMT 15/11/2561 - 16/11/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
จำนวนหน้า : 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร