สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 อบรมหลักสูตร On site training ครั้งที่8 ศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน 3 PPS 28/04/2561 - 28/04/2561 ไซต์งานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
2 28.04.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 28/04/2561 - 28/04/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สกลนคร สกลนคร
3 การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 11 18 eit 27/04/2561 - 28/04/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment for Safety and Health) 27 eit 27/04/2561 - 29/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม (In-house ให้กับ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 18 eit 27/04/2561 - 28/04/2561 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 2 18 eit 27/04/2561 - 28/04/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7 Design Guide : Lightning and Electromagnetic Impulse Protection System 8 KML 26/04/2561 - 26/04/2561 Kumwell Learning Center นนทบุรี
8 การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม /ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเสนอต่อ ที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2561 3 coe 26/04/2561 - 26/04/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
9 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)” 48 eit 26/04/2561 - 29/04/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
10 Lighting pollution and mitigation solutions 18 TIEA 25/04/2561 - 26/04/2561 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
11 Tier Application & Data Center 9 EEC 25/04/2561 - 25/04/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
12 "การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ใช้งาน (Cyber Security Awareness Training for User) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ (ภาคบ่าย) 4.5 drr 24/04/2561 - 24/04/2561 ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
13 น้ำหนักบรรทุกออกแบบที่ไม่ปรกติสำหรับโครงสร้างคอนกรีต 18 thaitca 24/04/2561 - 25/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
14 "การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ใช้งาน (Cyber Security Awareness Training for User) รุ่นที่ 1/2561 (ภาคเช้า) 9 drr 24/04/2561 - 24/04/2561 ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 10 18 eit 24/04/2561 - 25/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 สมาชิก วสท. 04-2561 10 eit 23/04/2561 - 23/04/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
17 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา (เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร) จัดให้กับ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด 18 eit 23/04/2561 - 24/04/2561 ณ ห้องแสนสุขแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
18 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง "การควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete)" 18 drr 23/04/2561 - 24/04/2561 ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
19 22.04.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 22/04/2561 - 22/04/2561 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ระยอง
20 22-4-61 โครงการ ประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน ลงพื้นที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก/บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ระยอง 6 coe 22/04/2561 - 22/04/2561 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก/บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ระยอง ระยอง
21 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้โปรแกรมจำลอง Aspen Heat Exchanger Design and Rating 7.5 eng.tu 21/04/2561 - 21/04/2561 ห้องคอมพิวเตอร์ วศ.205 ชั้น 2 อาาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
22 21 เม.ย. 61 จ.ขอนแก่น สัมมนา เรื่อง "แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" 6.3 coe 21/04/2561 - 21/04/2561 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
23 การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร สำรวจและการวางผังงานเบื้องต้น รุ่นที่ 8 18 eit 21/04/2561 - 22/04/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
24 EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชา ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics) 18 eit 21/04/2561 - 22/04/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่17 18 eit 21/04/2561 - 22/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
26 การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 11 18 eit 20/04/2561 - 21/04/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
27 Basic Knowledge Smart Building 14.2 TOC 20/04/2561 - 01/06/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ชลบุรี
28 Shop Drawing Work 10.95 TOC 19/04/2561 - 10/05/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด อาคารนันทวัน ชั้น 9 กรุงเทพมหานคร
29 โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 19 27 eit 18/04/2561 - 20/04/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
30 อบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานก่อสร้าง 84.5 ITD 18/04/2561 - 18/05/2561 itd training Academy ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
31 ความรู้ด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. สำหรับวิศวกร รุ่น 2 84 MEA 18/04/2561 - 27/04/2561 ห้องประชุมเลขที่ ๑๐๔ และ ๑๐๖ ชั้น ๑๐ อาคารที่ทำการฝ่ายฝึกอบรม กองฝึกอบรมด้านช่าง (นนทบุรี) นนทบุรี
32 การสัมมนาเรื่อง บทเรียนเพลิงไหม้อาคารสูงซอยเพชรบุรี 18 และแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในอาคารเก่า 6 eit 10/04/2561 - 10/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
33 โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร ผู้บริหารและดูแลระบบช่วยชีวิตในอาคาร (Life Safety in Building) เรื่อง "อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า" 9 genthai 08/04/2561 - 08/04/2561 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
34 7 เม.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 6" 5.3 coe 07/04/2561 - 07/04/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
35 ความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง(รุ่น2) 13.5 kbu 07/04/2561 - 07/04/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
36 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานก่อสร้าง 9 CNT 06/04/2561 - 06/04/2561 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางนา กรุงเทพมหานคร
37 การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมเคมี ก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2561 3 coe 04/04/2561 - 04/04/2561 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
38 การควบคุมและการบริหารงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการก่อสร้างโครงการโทรคมนาคม 9 KMUTT 04/04/2561 - 04/04/2561 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
39 STAR STEMS : Safety for Life & First Aid CPR/AED Training 9 eng.spu 03/04/2561 - 03/04/2561 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
40 ME 23 Aboveground Storage Tanks; Design, Inspection Operation and Maintenance;3-5Apr18 36 PET 03/04/2561 - 05/04/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
41 พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) 9 eit 03/04/2561 - 03/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
42 3 เม.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" 5 coe 03/04/2561 - 03/04/2561 โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง ระยอง
43 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ปี 2561 รุ่นที่ 2 36 MEA 02/04/2561 - 04/04/2561 ฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวง นนทบุรี
44 High-Voltage Equipment Testing in Power Generation, Transmission and Distribution System 21 IEEE 02/04/2561 - 04/04/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม กรุงเทพมหานคร
45 เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 4 30 eit 02/04/2561 - 04/04/2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
46 สมาชิกสมาคม เมษายน 2561 10 Association of boile 01/04/2561 - 30/04/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
47 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ เม.ย. 61 10 thaitca 01/04/2561 - 30/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48 31 มี.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" 6 coe 31/03/2561 - 31/03/2561 โรงแรม เอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
49 อบรมหลักสูตร Essential Innovation Skills 6 PPS 31/03/2561 - 31/03/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น4 ห้องอบรม กรุงเทพมหานคร
50 โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบ สำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ ๕ 3 eit 31/03/2561 - 31/03/2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Lee & Steel Warehouse 3 บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด สาขาสมุทรปราการ สมุทรปราการ
51 31.3.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 6 BSA 31/03/2561 - 31/03/2561 วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
52 EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชา ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา 18 eit 31/03/2561 - 01/04/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
53 WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น 24 eit 31/03/2561 - 31/03/2561 Fisherman’s Resort เพชรบุรี
54 วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) 4.5 eng.tu 31/03/2561 - 31/03/2561 ห้อง วจ.519 ชั้น 5 อาคารวิจัยและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
55 การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 11 18 eit 30/03/2561 - 31/03/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 7.5 eng.su 30/03/2561 - 30/03/2561 ห้อง M.718 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
57 อบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 2/2561 27 eit 30/03/2561 - 01/04/2561 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพ ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร
58 RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6 ( Module 3 ) 18 thaitca 30/03/2561 - 31/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
59 การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 11 9 eit 30/03/2561 - 30/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
60 ศึกษาดูงาน บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด 1.5 ISIT 29/03/2561 - 29/03/2561 บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด พระนครศรีอยุธยา
61 การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 16 36 eit 29/03/2561 - 31/03/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร