สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ Information Security Management System (ISMS) 27 eng.tu 21/05/2561 - 23/05/2561 ห้องคอมพิวเตอร์ วศ.204-5 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหวง จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
2 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน 24 NIMT 21/05/2561 - 22/05/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
3 20.05.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 20/05/2561 - 20/05/2561 บ้านพักเด๋็กและครอบครัว จ.นครปฐม นครปฐม
4 20.05.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 20/05/2561 - 20/05/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา นครราชสีมา
5 20 พ.ค.2561 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย" จ.นครปฐม 6 coe 20/05/2561 - 20/05/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม
6 20 พ.ค.2561 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย" จ.นครราชสีมา 6 coe 20/05/2561 - 20/05/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนคราชสีมา นครราชสีมา
7 19-5-61 ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร 6 coe 19/05/2561 - 19/05/2561 อยู่ระหว่างจัดหา นครราชสีมา
8 19 พ.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเพิ่มพุนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" 6.3 coe 19/05/2561 - 19/05/2561 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
9 การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 17 24 eit 19/05/2561 - 20/05/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10 การอบรมเรื่อง พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบเครื่องกล 1 รุ่นที่ 1 45 eit 19/05/2561 - 27/05/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
11 19 พ.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" 7.3 coe 19/05/2561 - 19/05/2561 โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา
12 เทคโนโลยีการติดตั้งโดยใช้แรงกดในประเทศไทย (Press-in Technology in Thailand) 9 eit 18/05/2561 - 18/05/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
13 เทคโนโลยีการติดตั้งโดยใช้แรงกดในประเทศไทย (Press-in Technology in Thailand) 9 eit 18/05/2561 - 18/05/2561 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
14 Fire Barrier System & Fire Damper and Service Shaft & Pressurize Stair 14.6 TOC 17/05/2561 - 20/06/2561 อาคารนันทวัน ชั้น 9 บริษัท นันทวัน จำกัด กรุงเทพมหานคร
15 หลักการออกแบบ มาตรฐานการติดตั้ง และการใช้งานสำหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ายทางออก และไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่น 9 18 CEPT 17/05/2561 - 18/05/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
16 การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 52 36 eit 17/05/2561 - 20/05/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
17 แนวทางการตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) 6 BSA 17/05/2561 - 17/05/2561 ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์ แลนด์ กรุงเทพมหานคร
18 การอบรมเรื่อง การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น รุ่นที่ 12 36 eit 17/05/2561 - 20/05/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
19 Bim Innovation Conference 9 kbu 17/05/2561 - 17/05/2561 โรงแรมสวีทโฮเทล กรุงเทพมหานคร
20 ME 10 Heat Exchanger; Operation, Maintenance; 17-18May18 24 PET 17/05/2561 - 18/05/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
21 หลักสูตร เทคนิคงานก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพานทางหลวง รุ่นที่ 2 27 RATH 16/05/2561 - 18/05/2561 โรงแรม เดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร
22 (Test) The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB)2018 24 eng.rmutp 16/05/2561 - 18/05/2561 เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรุงเทพมหานคร
23 เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program 2 Steel or Plastic Pipe 3 MECT 16/05/2561 - 16/05/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
24 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพฯ รุ่นที่ 21 48 eit 16/05/2561 - 19/05/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
25 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 24 NIMT 15/05/2561 - 16/05/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
26 การสอบเทียบ Digital Thermometer & Temperature Source 48 NIMT 15/05/2561 - 18/05/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
27 (2561) ข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 12 egat 15/05/2561 - 16/05/2561 กฟผ. นนทบุรี
28 การสอบเทียบและการใช้งานเครื่องมือวัด LCR Meter 24 NIMT 15/05/2561 - 16/05/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
29 การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลและตัวอ่านสำหรับเทอร์โมคัปเปิล 36 NIMT 15/05/2561 - 17/05/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
30 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 18 drr 14/05/2561 - 15/05/2561 ห้องประชุมเพชรสายรุ่ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
31 การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร 72 kbu 13/05/2561 - 01/07/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
32 12 พ.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 7" 6 coe 12/05/2561 - 12/05/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
33 12 พ.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" 6 coe 12/05/2561 - 12/05/2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
34 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสถานีวัดมังกรกมลาวาส และสถานีสนามไชย 1.5 ceat 11/05/2561 - 11/05/2561 สำนักงานสนามสถานีวัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร
35 ศึกษาและดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 1.5 ceat 11/05/2561 - 11/05/2561 รถไฟฟ้สายสีน้ำเงิน สถานีวัดมังกร กรุงเทพมหานคร
36 การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 27 27 eit 11/05/2561 - 13/05/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
37 เบื้องต้นแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร 5.25 TIEA 10/05/2561 - 10/05/2561 Impact กรุงเทพมหานคร
38 International Standards for Facility Management and Safety (FMS) 9 EEC 09/05/2561 - 09/05/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
39 ME 16 Piping Systems for Process Plants; Design; 9-11May18 36 PET 09/05/2561 - 11/05/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
40 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรในเรื่องการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ 27 drr 08/05/2561 - 10/05/2561 โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
41 "การเตรียมความพร้อมความรู้สอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างและก่อสร้าง" และถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference 4.5 drr 07/05/2561 - 07/05/2561 ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
42 เทคโนโลยีสำหรับการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 33.75 CEPT 07/05/2561 - 08/05/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
43 เชิญออเจ้ามาจิบน้ำชายามบ่าย"ฟังประวัติศาสตร์กับงานวิศวกรรมสมัยขุนหลวงนารายณ์" 3 eit 05/05/2561 - 05/05/2561 ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
44 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 7 18 eit 05/05/2561 - 06/05/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
45 การอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน รุ่นที่ 3 9 eit 05/05/2561 - 05/05/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 51 96 fpei 05/05/2561 - 27/05/2561 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กรุงเทพมหานคร
47 การสัมมนา มหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2018 12 eit 03/05/2561 - 04/05/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
48 การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า รุ่น 6 33.75 CEPT 02/05/2561 - 04/05/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
49 เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 5 30 eit 02/05/2561 - 04/05/2561 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร
50 การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” จัดให้กับ SCG Chemical 36 eit 02/05/2561 - 11/05/2561 บริษัท ระยองวิศวกรรม จังหวัดระยอง ระยอง
51 การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 1 45 eit 02/05/2561 - 06/05/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
52 สมาชิกสมาคมพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 10 Association of boile 01/05/2561 - 30/06/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
53 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ พ.ค. 61 10 thaitca 01/05/2561 - 31/05/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
54 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเสาเข็ม SPUN เสาเข็มอัดแรงรูปตัวไอและสี่เหลี่ยม 3 CNT 30/04/2561 - 30/04/2561 บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด ปทุมธานี
55 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรในเรื่องการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ 27 drr 30/04/2561 - 02/05/2561 ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรมทางหลวงชนบท (จังหวัดสงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา
56 29.04.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 2 BSA 29/04/2561 - 29/04/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.มุกดาหาร มุกดาหาร
57 การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ; บริเวณสถานพยาบาล 18 MECT 28/04/2561 - 29/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
58 การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structure) เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่ 4 18 eit 28/04/2561 - 29/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
59 28.4.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 6 BSA 28/04/2561 - 28/04/2561 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ กรุงเทพมหานคร
60 โครงการอบรมวิชาชีพ 'วิศวกรระดับกลาง' รุ่นที่ 6 72 acat 28/04/2561 - 02/06/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
61 อบรมหลักสูตร On site training ครั้งที่8 ศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน 3 PPS 28/04/2561 - 28/04/2561 ไซต์งานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร