สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้้ำดับเพลิง (fire pump) รุ่นที่ 14 9 eit 14/12/2561 - 14/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 2 24 NIMT 13/12/2561 - 14/12/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติคลองห้า ปทุมธานี
3 การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รุ่นที่ ๗/๒๕๖๒ 18 drr 13/12/2561 - 14/12/2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรมทางหลวงชนบท (จังหวัดสงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา
4 การอบรมเรื่อง การจัดการเหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยสารเคมี 1 9 eit 13/12/2561 - 13/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (2015) ISO 17025 (2005) ISO 14001 (2015) ISO 18001 (2011) รุ่น 1 24 NIMT 13/12/2561 - 14/12/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติคลองห้า ปทุมธานี
6 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2 24 NIMT 13/12/2561 - 14/12/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติคลองห้า ปทุมธานี
7 การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๘/๒๕๖๒ 27 drr 12/12/2561 - 14/12/2561 ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์ อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
8 การควบคุมงานก่อสร้างทางผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (NRMA) รุ่นที่ ๕/๒๕๖๒ 27 drr 12/12/2561 - 14/12/2561 โรงแรมไอโฮเทลขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
9 หลักสูตร การออกแบบทางหลวง รุ่นที่ 7 27 RATH 12/12/2561 - 14/12/2561 โรงแรม เดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
10 ME 16 Piping Systems for Process Plants; Design; 12-14Dec18 36 PET 12/12/2561 - 14/12/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
11 เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒๐/๒๕๖๒ 27 drr 12/12/2561 - 14/12/2561 โรงแรมอีโค่ อินน์ ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตรัง
12 การประมาณราคางานก่อสร้างทางผิวจราจร คสล.ลาดยาง AC และ PARA AC รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๒ 27 drr 12/12/2561 - 14/12/2561 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
13 เคมีภัณฑ์ในงานคอนกรีตก่อสร้าง รุ่นที่ 4 9 thaitca 12/12/2561 - 12/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
14 การประมาณราคาถนนคอนกรีตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๒ 27 drr 12/12/2561 - 14/12/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
15 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 17) 22.5 LPDI 12/12/2561 - 15/12/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
16 หลักสูตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 41 DOH 12/12/2561 - 17/01/2562 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง ชลบุรี
17 แนวทางการประมาณราคาต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 2 9 KMUTT 11/12/2561 - 11/12/2561 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
18 การเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่สายงานวิศวกรรม รุ่นที่ 20 ช่วงที่ 1 117 DOH 11/12/2561 - 21/12/2561 ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ และ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
19 “รีเลย์ป้องกันของสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และระหว่างสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับโรงไฟฟ้า (Relay Protection) และการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า (Maintenance)” 9 PEA.EN 07/12/2561 - 07/12/2561 บริษัท อ่างทอง เพาว์เวอร์ จำกัด ลพบุรี
20 โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ 27 eit 07/12/2561 - 09/12/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
21 ME 43 Plate-and-Frame and Plate-Fins Heat Exchangers;6-7Dec18 24 PET 06/12/2561 - 07/12/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
22 การควบคุุมงานก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ 18 drr 06/12/2561 - 07/12/2561 โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา
23 หลักสูตร Introduction to Enterprise Architecture( EA) 3 tistr 04/12/2561 - 04/12/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี ปทุมธานี
24 Budget Control and Construction Financial Management in PILLAR-1 System for Intermediate Level 14.6 TOC 04/12/2561 - 14/02/2562 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
25 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 16) 22.5 LPDI 01/12/2561 - 04/12/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
26 วันที่ 1 ธ.ค.2561 "การแนะนำความรู้เพื่อวิศวกรอาสา" 6 coe 01/12/2561 - 01/12/2561 ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ตแอนด์โฮเทล ขอนแก่น
27 01.12.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19 6 BSA 01/12/2561 - 01/12/2561 สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
28 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ธ.ค. 61 10 thaitca 01/12/2561 - 31/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ธ.ค. 61 ถึง ม.ค. 62 10 thaitca 01/12/2561 - 31/01/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30 การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (FRP) รุ่นที่ 7 18.75 thaitca 30/11/2561 - 01/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31 กลไกใหม่ในการป้องกันและวินิจฉัยข้อพิพาทในวงการก่อสร้าง 10.5 ceat 30/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรม เอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
32 การสัมมนา “บทบาทภาครัฐและเอกชนในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ายุค Thailand 4.0” 1.5 TESIA 30/11/2561 - 30/11/2561 ห้องประชุมสามพราน (โรส การ์เด้น) นครปฐม
33 BIM: Advanced Course ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 4 TEAM 30/11/2561 - 30/11/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
34 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 15) 22.5 LPDI 29/11/2561 - 03/12/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
35 หลักสูตร “การใช้งาน ArcGIS Pro (ArcGIS Pro Skill)” ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 7 TEAM 29/11/2561 - 29/11/2561 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
36 การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 53 36 eit 29/11/2561 - 02/12/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
37 การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ 27 drr 28/11/2561 - 30/11/2561 ห้องประชุมลาวเสี่ยงเทียน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
38 Introducing the Latest Gas Turbine to Power Industrial Cogeneration Market 6 Association of boile 28/11/2561 - 28/11/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
39 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ (ภาคทฤษฎี) 18 drr 28/11/2561 - 29/11/2561 ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ ชั้น ๙ อาคาร ๔ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
40 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างเพื่อเตรียมความพร้อมและการปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา 18 eit 28/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรมโพธ์วดล รีสอร์ท แอนสปา จังหวัดเชียงราย เชียงราย
41 โครงการอบรมพื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) 9 eit 28/11/2561 - 28/11/2561 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
42 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕/๒๕๖๒ 27 drr 28/11/2561 - 30/11/2561 ห้องปฏิบัติการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
43 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางของราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑/๒๕๖๒ 27 drr 28/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรมสบายโฮเทล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
44 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ค่า K รุ่นที่ ๘/๒๕๖๒ 27 drr 28/11/2561 - 30/11/2561 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา
45 การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน 9 cot 28/11/2561 - 28/11/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
46 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๒/๒๕๖๒ 27 drr 28/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ลพบุรี
47 การอบรมเรื่อง ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย 9 eit 28/11/2561 - 28/11/2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48 ME 24 Advanced Centrifugal Pumps, Selection and Troubleshooting Workshop;28-30Nov18 36 PET 28/11/2561 - 30/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
49 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างและก่อนเปิดการใช้งาน (Road Safety Audit During Construction and Pre - Opening Stage) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่น 1 48 DOH 27/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรม แคนทารี่ เบย์ ระยอง จ.ระยอง ระยอง
50 การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ 27 drr 27/11/2561 - 29/11/2561 แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี
51 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และการต่อลงดิน 18 MECT 27/11/2561 - 28/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
52 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้าง และก่อนเปิดการใช้งาน (Road Satety Audit During Construction and Pre - Opening Stage ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 DOH 27/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรม แคนทารี่ เบย์ ระยอง จ.ระยอง ระยอง
53 แนวทางการประมาณราคาต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 1 9 KMUTT 27/11/2561 - 27/11/2561 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
54 สมาชิก วสท. 11-2561 10 eit 26/11/2561 - 26/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
55 การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 2/2561 8 syntec 26/11/2561 - 26/11/2561 ห้องประชุมชั้น 23 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
56 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 14 18 eit 24/11/2561 - 25/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
57 การบริหารงานก่อสร้าง 9 KMUTT 24/11/2561 - 24/11/2561 บริษัท เจ.ดับบลิว.เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
58 การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 2 9 eit 24/11/2561 - 24/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
59 โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 146.25 ceat 24/11/2561 - 06/07/2562 ศศนิเวศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
60 การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 13 18 eit 24/11/2561 - 25/11/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
61 19.01.62 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 24/11/2561 - 24/11/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี
จำนวนหน้า : 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร