สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 EHEDG Advanced Course on Hygienic Engineering 44 kmitl 18/07/2561 - 20/07/2561 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 27 27 eit 18/07/2561 - 20/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
3 การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 24 18 eit 18/07/2561 - 19/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่7 30 eit 18/07/2561 - 20/07/2561 โรงแรมเดอะทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
5 การคำนวณค่าสีและการประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดสี 36 NIMT 18/07/2561 - 20/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
6 หลักสูตร "การจัดทำแผนที่และข้อมูลถนนทางหลวงท้องถิ่น" สำหรับบุคลากรทางหลวงชนบท 36 drr 17/07/2561 - 20/07/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อาคาร 22 บางเขน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
7 การจัดทำแผนที่และข้อมูลถนนทางหลวงท้องถิ่น 42 drr 17/07/2561 - 20/07/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อาคาร 22 บางเขน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
8 พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ 12 tpa 17/07/2561 - 18/07/2561 ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
9 โครงการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่2 9 eit 17/07/2561 - 17/07/2561 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10 17 ก.ค. 61 จ.สุราษฎร์ธานี สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบุคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวาิศวกรรมโยธา" 6 coe 17/07/2561 - 17/07/2561 โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
11 การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิค BIM 16.5 ceat 16/07/2561 - 17/07/2561 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
12 PLAXIS STANDARD COURSE, THAILAND 27 eng.chula 16/07/2561 - 18/07/2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กรุงเทพมหานคร
13 การเสวนา เรื่อง บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ถูกต้องถูกตังค์ 3 eit 16/07/2561 - 16/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
14 15.07.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 3 BSA 15/07/2561 - 15/07/2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
15 15-07-61 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 3 coe 15/07/2561 - 15/07/2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
16 อบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 3-2561 27 eit 15/07/2561 - 15/07/2561 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
17 14-07-61 "โครงการไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" 8 coe 14/07/2561 - 14/07/2561 ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
18 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 Module 5 : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป 9 eit 14/07/2561 - 14/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
19 การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 12 6 eit 14/07/2561 - 14/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20 โครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus 9 eit 14/07/2561 - 14/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21 14.07.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 6 BSA 14/07/2561 - 14/07/2561 ราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
22 13 ก.ค. 61 จ.ชลบุรี สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" 3 coe 13/07/2561 - 13/07/2561 โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ชลบุรี
23 การสัมมนาเรื่อง “การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520” จ.เชียงใหม่ 6 eit 13/07/2561 - 13/07/2561 ณ ห้องแกรนด์นันทา 1 ชั้น 2 โรงแรมฮอลลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
24 การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 17 36 eit 12/07/2561 - 14/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2561 9 eit 11/07/2561 - 11/07/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
26 การออกแบบทางหลวงรุ่นที่ 6 27 RATH 11/07/2561 - 13/07/2561 โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
27 Electrical Safety in the Commercial and Industrial Workplace 18 IEEE 11/07/2561 - 13/07/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
28 เทคโนโลยี Underground Cable รุ่น 7 31.5 CEPT 11/07/2561 - 13/07/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
29 Applied Psychrometric Chart 9 EEC 11/07/2561 - 11/07/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
30 The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2018 (STISWB2018) 12 eng.rmutp 11/07/2561 - 13/07/2561 Vientiane, Lao PDR. ไม่ทราบ,ต.ป.ท.
31 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่6 30 eit 11/07/2561 - 13/07/2561 โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
32 การออกแบบ และติดตั้งงานระบบสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์ 9 MECT 10/07/2561 - 10/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
33 การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร (Project Management for Corporate Success) 6 cot 10/07/2561 - 10/07/2561 โรงเเรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
34 In-House การอบรมความรู้อุโมงค์สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย 45 eit 09/07/2561 - 13/07/2561 ณ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ กรุงเทพมหานคร
35 การอบรมหลักสูตร “Incremental Segmental Bridge Construction” 6 TEAM 09/07/2561 - 09/07/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม กรุงเทพมหานคร
36 การอบรมเรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย สำหรับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 1 9 eit 08/07/2561 - 08/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
37 7 ก.ค. 2561 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 6 coe 07/07/2561 - 07/07/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนานยก และจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก
38 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 52 96 fpei 07/07/2561 - 29/07/2561 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กรุงเทพมหานคร
39 การอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม (Lockout Tagout in Engineering Work) รุ่นที่ 3 9 eit 07/07/2561 - 07/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
40 โครงการอบรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ 12 src.ku 07/07/2561 - 07/07/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
41 การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying 2561/1 18 eit 07/07/2561 - 08/07/2561 วสท. ชั้น 3 ห้อง 3 กรุงเทพมหานคร
42 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension 9 eit 07/07/2561 - 07/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
43 อบรมโครงการ FIDIC Module4 หลักสูตรการบริหารและการดำเนินกาารของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 06/07/2561 - 13/07/2561 กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
44 ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง รุ่น 3 9 kbu 06/07/2561 - 06/07/2561 ม.เกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
45 การสัมมนา เรื่อง “Cathodic Protection” 4 coe 06/07/2561 - 06/07/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46 สัมมนา การออกแบบโครงสร้างเหล็กรุ่นที่ 2 6 ISIT 06/07/2561 - 06/07/2561 สถาบันเหล็กฯ กรุงเทพมหานคร
47 อบรมหลักสูตร IQA ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 12 PPS 06/07/2561 - 07/07/2561 ไซต์สินธร วิลเลจ ถ.หลังสวน กรุงเทพมหานคร
48 การอบรมหลักสูตร การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย 9 eit 06/07/2561 - 06/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
49 การอบรมหลักสูตร การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 9 eit 06/07/2561 - 06/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
50 6 ก.ค. 61 จ.ระยอง สัมมนา เรื่อง "การเตรีมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" 3 coe 06/07/2561 - 06/07/2561 บริษัท ดาวเคมิคอล (SCG - DOW Group) จำกัด จังหวัดระยอง ระยอง
51 [2561] Energy Storage Technology (รุ่นที่ 1) 24 egat 05/07/2561 - 06/07/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี
52 สัมมนาวิชการ ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง ' ออกเเบบ,ติดตั้ง,ใช้งานระบบ VAV อย่างไรให้คุ้มค่า' 6 acat 04/07/2561 - 04/07/2561 โรงเเรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
53 Protective Relaying 1 รุ่น 7 33.75 CEPT 04/07/2561 - 06/07/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
54 ME 32 Control Valves; Selection, Sizing and Maintenance;4-6Jul18 36 PET 04/07/2561 - 06/07/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
55 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 3 18 eit 04/07/2561 - 05/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56 อบรมโครงการ FIDIC Module 0 หลักสูตรการดำเนินการและการบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม 16.5 ceat 03/07/2561 - 05/07/2561 กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
57 การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน รุ่นที่ 4 18 eit 03/07/2561 - 04/07/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
58 (2561) Entrepreneurship & Customer Satisfaction 12 egat 03/07/2561 - 04/07/2561 ห้องสมมนา อค-บร. ราชบุรี
59 อบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมในงานก่อสร้าง รุ่น 2 133 ITD 03/07/2561 - 20/07/2561 ITD TRAINING ACADEMY ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
60 BIM: Basic Course ประจำวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 12 TEAM 02/07/2561 - 03/07/2561 ณ ห้องอบรม IMT ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
61 การออกแบบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ และความเข้าใจในการใช้ไซโครเมตริกชาร์ต 18 MECT 02/07/2561 - 03/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร