สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 8/2561 12 ITD 27/08/2561 - 28/08/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2 การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุบุคลากร เครื่องจักร หมวดบำรุงทางหลวงชนบท รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ 10.5 drr 27/08/2561 - 27/08/2561 โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี
3 สมาชิก วสท. 08-2561 10 eit 27/08/2561 - 27/08/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4 อุปกรณ์ตัดวงจรใช้กระแสเหลือ (RCD) และอุปกรณ์เฝ้าตรวจจับกระแสเหลือ (RCM) 18 MECT 25/08/2561 - 26/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5 การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 28 27 eit 25/08/2561 - 27/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
6 อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร 6 PPS 25/08/2561 - 25/08/2561 อาคารพงศ์ธีรธร กรุงเทพมหานคร
7 โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร-โรงงาน (Life Safety in Building-Factory) หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและ Capacitor Bank (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) 9 genthai 25/08/2561 - 25/08/2561 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
8 การเขียนโปรแกรมและการใช้เครื่อง CNC 9 eng.tu 24/08/2561 - 24/08/2561 ห้องคอมพิวเตอร์ วศ. 103 อาคารอำนวยการ และ อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปทุมธานี
9 แสงสว่างพื้นฐาน 9 TIEA 24/08/2561 - 24/08/2561 philips กรุงเทพมหานคร
10 พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) In-house บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด 9 eit 24/08/2561 - 24/08/2561 บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
11 Scaffolding Safety and Inspection (Inhouse PTTEP-01) 24 eit 24/08/2561 - 25/08/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กรุงเทพมหานคร
12 อบรมโครงการ FIDIC Modue 0 หลักสูตรการดำเนินการและการบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม 16.5 ceat 23/08/2561 - 24/08/2561 ห้องวังทอง ชั้น2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
13 GE 09 Plant Shutdown Planning and Management;23-24Aug18 24 PET 23/08/2561 - 24/08/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
14 BIM: Basic Course ประจำวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 7 TEAM 23/08/2561 - 24/08/2561 ห้องอบรม IMT1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
15 Design Guide : Lightning and Electromagnetic Impulse Protection System (23.08.2018) 8 KML 23/08/2561 - 23/08/2561 Kumwell Academy นนทบุรี
16 การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม 18 eit 23/08/2561 - 24/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
17 Smart Engineer (สำหรับวิศวกรประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป) 18 KMUTT 22/08/2561 - 23/08/2561 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
18 Troubleshooting of Electrical Design 9 EEC 22/08/2561 - 22/08/2561 อาคารสถานบัน กรุงเทพมหานคร
19 การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 10 18 eit 22/08/2561 - 23/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20 22 ส.ค 61 การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการตรวจสอบจุดสำคัญของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันเพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพ 8 coe 22/08/2561 - 22/08/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21 Smart Engineer (สำหรับวิศวกรประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป) 9 KMUTT 21/08/2561 - 21/08/2561 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
22 21 ส.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม" 2.3 coe 21/08/2561 - 21/08/2561 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
23 ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 60 PEA 20/08/2561 - 24/08/2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม
24 [2561] การตัดสินใจโครงการด้านปัจจัยทางการเงิน 30 egat 20/08/2561 - 24/08/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นนทบุรี
25 Power Generation from Biomass and Biogas Energy: Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance 18 IEEE 20/08/2561 - 22/08/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
26 โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (คอนกรีตเซลลูล่าเชิงปฏิบัติการ (Cellular Concrete Workshop)) 7 eng.sut 18/08/2561 - 18/08/2561 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
27 18.08.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 6 BSA 18/08/2561 - 18/08/2561 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร
28 Basic Knowledge of Operations&Maintenance in Metro Trains 27 eit 18/08/2561 - 01/09/2561 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
29 การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 1 18 eit 18/08/2561 - 19/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30 โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (การใช้งานโปรแกรม ETABS) 7 eng.sut 18/08/2561 - 18/08/2561 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 นครราชสีมา
31 อบรมหลักสูตร IOT IN CONSTRUCTION INDUSTRY 3 PPS 18/08/2561 - 18/08/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
32 17 ส.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่่องกล" 7 coe 17/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
33 การออกแบบการส่องสว่างในงานสถาปัตยกรรม 9 TIEA 17/08/2561 - 17/08/2561 philips กรุงเทพมหานคร
34 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดิน 8 KML 17/08/2561 - 17/08/2561 งาน Temca Forum & Exhibition 2018 Pattaya โรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป พัทยา ห้องสัมมนาพัทยา 4 ชลบุรี
35 การสัมมนาหัวข้อ : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 12 tpa 16/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิม เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
36 16 ส.ค.2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ" 6 coe 16/08/2561 - 16/08/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
37 Supporting Process System and Data Center System 14.6 TOC 16/08/2561 - 04/10/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
38 อบรมโครงการ FIDIC Module1 หลักสูตรการเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 16/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
39 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สี 3 CNT 16/08/2561 - 16/08/2561 บ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ
40 การบริหารโครงการงานก่อสร้าง รุ่น 2 9 KMUTT 15/08/2561 - 15/08/2561 โรงแรม จันทรารีสอร์ท อ.เมือง นครนายก
41 เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program 3 Building Automation System 3 MECT 15/08/2561 - 15/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
42 โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (เน้น Workshop) รุ่นที่ 1 27 eit 15/08/2561 - 17/08/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
43 15 ส.ค.2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ" 6 coe 15/08/2561 - 15/08/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
44 [2561] ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ชุมชน 6 egat 15/08/2561 - 15/08/2561 สำนักงานใหญ่ กฟผ. นนทบุรี
45 ME 45 API 570 Piping Inspection; 14-17 Aug18 48 PET 14/08/2561 - 17/08/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
46 11 ส.ค. 2561 เสวนา เรื่อง "การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร" 3 coe 11/08/2561 - 11/08/2561 ห้องแคทริยา ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
47 โครงการอบรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ 12 src.ku 11/08/2561 - 11/08/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
48 หลักสูตร ระบบป้องกันดินพัง รุ่นที่ 2/2561 12 syntec 10/08/2561 - 11/08/2561 ห้องประชุมชั้น 23 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
49 [2561] Construction Management - Solar Power Plant (floating) 6 egat 10/08/2561 - 10/08/2561 กฟผ. สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
50 เทคโนโลยี เพื่อยืดอายุโครงสร้างอาคาร ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการกัดกร่อนสูง 9 thaitca 10/08/2561 - 10/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
51 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสาร (English for Communication) 30 drr 10/08/2561 - 29/08/2561 ห้องประชุมคุรากูลสวัสดิ์ ชั้น ๙ อาคาร ๔ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
52 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 50 9 eit 09/08/2561 - 09/08/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
53 Protective Relaying 2 รุ่น 12 33.75 CEPT 08/08/2561 - 10/08/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
54 นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางรุ่น 23 27 RATH 08/08/2561 - 10/08/2561 โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
55 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่8 30 eit 08/08/2561 - 10/08/2561 โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง ระยอง
56 องค์ความรู้ด้านวิสวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 9 kbu 08/08/2561 - 08/08/2561 ม.เกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
57 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเรื่องอาคารเขียว ครั้งที่ 2/2561 9 TGBI 08/08/2561 - 08/08/2561 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
58 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3 18 eit 07/08/2561 - 08/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) กรุงเทพมหานคร
59 Advance Condition of Estimation & Quotation Proposal for Building Work 14 TOC 07/08/2561 - 28/08/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
60 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด ปี 2561 18 eit 07/08/2561 - 08/08/2561 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
61 สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเฉพาะแบบ (TTA/IEC Standard)ความรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้า่ผ่า 11.25 ASEFA 07/08/2561 - 07/08/2561 บริาัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม Learning Center สมุทรสาคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร