สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 อบรมหลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills) 12 ITD 04/09/2561 - 05/09/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2 การออกแบบ-คำนวณ-ใช้งาน ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง & ไฟฟ้าฉุกเฉิน และความเชื่อถือได้ของระบบ 18 MECT 03/09/2561 - 04/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3 BIM: Basic Course ประจำวันที่ 3, 4, 5 และ 10 กันยายน 2561 24 TEAM 03/09/2561 - 10/09/2561 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
4 โครงการอบรมความรู้เชิงทฤษฎี การออกแบบ และการประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา 7 eng.sut 01/09/2561 - 01/09/2561 โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
5 การอบรมเรื่อง เทคนิคการสำรวจงานอาคารสูง (Survey Technique for High Rise Building) รุ่นที่ 1 9 eit 01/09/2561 - 01/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
6 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ก.ย. 61 10 thaitca 01/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7 ความท้าท้ายของการใช้ระบบ BIM ในด้านวิศวกรรม 6 eit 01/09/2561 - 01/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
8 การเตรียมความพร้อม ระบบสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 ASEFA 01/09/2561 - 01/09/2561 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร
9 สมาชิกสมาคม กันยายน - ตุลาคม 2561 10 Association of boile 01/09/2561 - 31/10/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
10 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 1) 22.5 LPDI 01/09/2561 - 04/09/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
11 01.09.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13 6 BSA 01/09/2561 - 01/09/2561 เซ็นทรัล พาร์ค พระราม 2 กรุงเทพมหานคร
12 หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา 14 240 eng.mahidol 01/09/2561 - 18/11/2561 โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
13 1 ก.ย. 61 จ.อุบลราชธานี สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ" 6 coe 01/09/2561 - 01/09/2561 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
14 โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 11 18 eit 01/09/2561 - 02/09/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
15 การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 18 24 eit 31/08/2561 - 01/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบอาคารโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือ 12 eit 31/08/2561 - 01/09/2561 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่
17 31-8-61 หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ และออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับ Solar PV 6 coe 31/08/2561 - 31/08/2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
18 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 1) 18 LPDI 31/08/2561 - 03/09/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
19 เทคโนโลยี LED 9 TIEA 31/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร เคเอ็กซ์(วงเวียนใหญ่) กรุงเทพมหานคร
20 31-8-61การออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับ Solar PV 3 coe 31/08/2561 - 31/08/2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
21 โปรเเกรมเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่2/2561 ณ อาคารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0.75 acat 30/08/2561 - 30/08/2561 ณ อาคาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวยนนทบุรี 11130 นนทบุรี
22 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2561 27 eit 30/08/2561 - 01/09/2561 โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
23 อบรมหลักสูตรเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในสภาวะวิกฤติ 3 ITD 30/08/2561 - 30/08/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
24 การออกแบบและติดตั้งเครื่องมือวัดตามหลักสุขลักษณะ 9 kmitl 30/08/2561 - 30/08/2561 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
25 ME 18 Safety Valves; Selection, Sizing, Design; 30-31Aug18 24 PET 30/08/2561 - 31/08/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
26 ฟ้าผ่าและการป้องกัน 22.5 CEPT 30/08/2561 - 31/08/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
27 ระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรอง 13.5 genthai 30/08/2561 - 31/08/2561 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดส กรุงเทพมหานคร
28 การสัมมนาเรื่อง การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง 12 eit 30/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29 ระบบไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมระบบราง 27 eit 29/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
30 การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำ-In house ให้กับ บจก.ปูนซิเมนต์ไทย 9 eit 29/08/2561 - 29/08/2561 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
31 ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่18 8 eit 29/08/2561 - 29/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 2 24 eit 28/08/2561 - 29/08/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
33 การสัมมนาและดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ” 6 eit 27/08/2561 - 27/08/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
34 การสัมมนาและดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ” 3 eit 27/08/2561 - 27/08/2561 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี สระบุรี
35 อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 8/2561 12 ITD 27/08/2561 - 28/08/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
36 การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุบุคลากร เครื่องจักร หมวดบำรุงทางหลวงชนบท รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ 10.5 drr 27/08/2561 - 27/08/2561 โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี
37 สมาชิก วสท. 08-2561 10 eit 27/08/2561 - 27/08/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
38 อุปกรณ์ตัดวงจรใช้กระแสเหลือ (RCD) และอุปกรณ์เฝ้าตรวจจับกระแสเหลือ (RCM) 18 MECT 25/08/2561 - 26/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39 การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 28 27 eit 25/08/2561 - 27/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
40 อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร 6 PPS 25/08/2561 - 25/08/2561 อาคารพงศ์ธีรธร กรุงเทพมหานคร
41 โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร-โรงงาน (Life Safety in Building-Factory) หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและ Capacitor Bank (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) 9 genthai 25/08/2561 - 25/08/2561 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
42 การเขียนโปรแกรมและการใช้เครื่อง CNC 9 eng.tu 24/08/2561 - 24/08/2561 ห้องคอมพิวเตอร์ วศ. 103 อาคารอำนวยการ และ อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปทุมธานี
43 แสงสว่างพื้นฐาน 9 TIEA 24/08/2561 - 24/08/2561 philips กรุงเทพมหานคร
44 พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) In-house บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด 9 eit 24/08/2561 - 24/08/2561 บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
45 Scaffolding Safety and Inspection (Inhouse PTTEP-01) 24 eit 24/08/2561 - 25/08/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กรุงเทพมหานคร
46 อบรมโครงการ FIDIC Modue 0 หลักสูตรการดำเนินการและการบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม 16.5 ceat 23/08/2561 - 24/08/2561 ห้องวังทอง ชั้น2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
47 GE 09 Plant Shutdown Planning and Management;23-24Aug18 24 PET 23/08/2561 - 24/08/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
48 BIM: Basic Course ประจำวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 7 TEAM 23/08/2561 - 24/08/2561 ห้องอบรม IMT1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
49 Design Guide : Lightning and Electromagnetic Impulse Protection System (23.08.2018) 8 KML 23/08/2561 - 23/08/2561 Kumwell Academy นนทบุรี
50 การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม 18 eit 23/08/2561 - 24/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
51 Smart Engineer (สำหรับวิศวกรประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป) 18 KMUTT 22/08/2561 - 23/08/2561 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
52 Troubleshooting of Electrical Design 9 EEC 22/08/2561 - 22/08/2561 อาคารสถานบัน กรุงเทพมหานคร
53 การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 10 18 eit 22/08/2561 - 23/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
54 22 ส.ค 61 การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการตรวจสอบจุดสำคัญของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันเพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพ 8 coe 22/08/2561 - 22/08/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
55 Smart Engineer (สำหรับวิศวกรประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป) 9 KMUTT 21/08/2561 - 21/08/2561 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
56 21 ส.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม" 2.3 coe 21/08/2561 - 21/08/2561 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
57 ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 60 PEA 20/08/2561 - 24/08/2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม
58 [2561] การตัดสินใจโครงการด้านปัจจัยทางการเงิน 30 egat 20/08/2561 - 24/08/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นนทบุรี
59 Power Generation from Biomass and Biogas Energy: Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance 18 IEEE 20/08/2561 - 22/08/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
60 โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (คอนกรีตเซลลูล่าเชิงปฏิบัติการ (Cellular Concrete Workshop)) 7 eng.sut 18/08/2561 - 18/08/2561 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
61 18.08.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 6 BSA 18/08/2561 - 18/08/2561 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร