สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 2) 22.5 LPDI 12/09/2561 - 15/09/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
2 โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 20 27 eit 12/09/2561 - 14/09/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
3 ME 44 API 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction; 12-14Sep18 36 PET 12/09/2561 - 14/09/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
4 Generator Control and Protection รุ่น 1 33.75 CEPT 12/09/2561 - 14/09/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
5 การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 8 9 eit 12/09/2561 - 12/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
6 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 genthai 12/09/2561 - 12/09/2561 อิมแพ็ค เมืองทองธาน กรุงเทพมหานคร
7 Integration of power generation from DERs in microgrid 19 IEEE 12/09/2561 - 14/09/2561 ห้องธาราเทพ ฮออล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
8 อบรมเรื่องการก่อสร้างถนนเชิงปฏิบัติ 6 ITD 12/09/2561 - 12/09/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
9 11 ก.ย. 61 การสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 8 coe 11/09/2561 - 11/09/2561 อาคาร วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
10 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 2) 18 LPDI 11/09/2561 - 14/09/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
11 การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2 48 eit 11/09/2561 - 14/09/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
12 การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ รุ่นที่ 2 45 eit 10/09/2561 - 14/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
13 Facade and Facade Lighting 10.5 TOC 10/09/2561 - 10/09/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
14 Facade and Facade Lighting 10.5 TOC 10/09/2561 - 10/09/2561 นย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
15 อบรมหลักสูตร แนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 6 PPS 08/09/2561 - 08/09/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น4 กรุงเทพมหานคร
16 08.09.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 08/09/2561 - 08/09/2561 บ้านพักเด็ฏและครอบครัว จ.หนองคาย / บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.บึงกาฬ หนองคาย
17 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 53 96 fpei 08/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
18 WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 2 24 eit 08/09/2561 - 09/09/2561 Kensington English Garden Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
19 การอบรมเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 9 eit 07/09/2561 - 07/09/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20 การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 46 96 eit 07/09/2561 - 29/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา 18 eit 07/09/2561 - 08/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
22 BIM: Advanced Course ประจำวันที่ 7 กันยายน 2561 4 TEAM 07/09/2561 - 07/09/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยม กรุงเทพมหานคร
23 อบรมเรื่องความรู้พื้นฐานงานก่อฉาบและงานปูกระเบื้องสำหรับงานก่อสร้างอาคาร 3 ITD 06/09/2561 - 06/09/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
24 BIM: Advanced Course ประจำวันที่ 6 กันยายน 2561 4 TEAM 06/09/2561 - 06/09/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
25 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Overview PTV Vissim/Viswalk Basic Training Course for TEAM staff 21 TEAM 05/09/2561 - 07/09/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร TGC บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
26 Budget Control and Construction Financial Management in PILLAR-1 System for Intermediate Level 14.6 TOC 05/09/2561 - 03/10/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด ชั้น9 กรุงเทพมหานคร
27 GE 10 Practical Project Control and Management for Process Industry;5-7Sep18 36 PET 05/09/2561 - 07/09/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
28 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่9 30 eit 05/09/2561 - 07/09/2561 โรงแรมน่านตรึงใจ น่าน
29 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen รุ่นที่ 11 18 eit 04/09/2561 - 05/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ ๑๕/๒๕๖๑ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่องการเลือกใช้น้ำยางธรรมชาติในการซ่อมบำรุงทาง 18 drr 04/09/2561 - 05/09/2561 ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
31 อบรมหลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills) 12 ITD 04/09/2561 - 05/09/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
32 การออกแบบ-คำนวณ-ใช้งาน ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง & ไฟฟ้าฉุกเฉิน และความเชื่อถือได้ของระบบ 18 MECT 03/09/2561 - 04/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
33 BIM: Basic Course ประจำวันที่ 3, 4, 5 และ 10 กันยายน 2561 24 TEAM 03/09/2561 - 10/09/2561 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
34 โครงการอบรมความรู้เชิงทฤษฎี การออกแบบ และการประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา 7 eng.sut 01/09/2561 - 01/09/2561 โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
35 การอบรมเรื่อง เทคนิคการสำรวจงานอาคารสูง (Survey Technique for High Rise Building) รุ่นที่ 1 9 eit 01/09/2561 - 01/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
36 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ก.ย. 61 10 thaitca 01/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
37 ความท้าท้ายของการใช้ระบบ BIM ในด้านวิศวกรรม 6 eit 01/09/2561 - 01/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
38 การเตรียมความพร้อม ระบบสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 ASEFA 01/09/2561 - 01/09/2561 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร
39 สมาชิกสมาคม กันยายน - ตุลาคม 2561 10 Association of boile 01/09/2561 - 31/10/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
40 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 1) 22.5 LPDI 01/09/2561 - 04/09/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
41 01.09.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13 6 BSA 01/09/2561 - 01/09/2561 เซ็นทรัล พาร์ค พระราม 2 กรุงเทพมหานคร
42 หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา 14 240 eng.mahidol 01/09/2561 - 18/11/2561 โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
43 1 ก.ย. 61 จ.อุบลราชธานี สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ" 6 coe 01/09/2561 - 01/09/2561 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
44 โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 11 18 eit 01/09/2561 - 02/09/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
45 การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 18 24 eit 31/08/2561 - 01/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46 โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบอาคารโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือ 12 eit 31/08/2561 - 01/09/2561 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่
47 31-8-61 หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ และออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับ Solar PV 6 coe 31/08/2561 - 31/08/2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
48 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 1) 18 LPDI 31/08/2561 - 03/09/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
49 เทคโนโลยี LED 9 TIEA 31/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร เคเอ็กซ์(วงเวียนใหญ่) กรุงเทพมหานคร
50 31-8-61การออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับ Solar PV 3 coe 31/08/2561 - 31/08/2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
51 โปรเเกรมเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่2/2561 ณ อาคารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0.75 acat 30/08/2561 - 30/08/2561 ณ อาคาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวยนนทบุรี 11130 นนทบุรี
52 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2561 27 eit 30/08/2561 - 01/09/2561 โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
53 อบรมหลักสูตรเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในสภาวะวิกฤติ 3 ITD 30/08/2561 - 30/08/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
54 การออกแบบและติดตั้งเครื่องมือวัดตามหลักสุขลักษณะ 9 kmitl 30/08/2561 - 30/08/2561 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
55 ME 18 Safety Valves; Selection, Sizing, Design; 30-31Aug18 24 PET 30/08/2561 - 31/08/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
56 ฟ้าผ่าและการป้องกัน 22.5 CEPT 30/08/2561 - 31/08/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
57 ระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรอง 13.5 genthai 30/08/2561 - 31/08/2561 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดส กรุงเทพมหานคร
58 การสัมมนาเรื่อง การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง 12 eit 30/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
59 ระบบไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมระบบราง 27 eit 29/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
60 การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำ-In house ให้กับ บจก.ปูนซิเมนต์ไทย 9 eit 29/08/2561 - 29/08/2561 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
61 ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่18 8 eit 29/08/2561 - 29/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร