สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 เฉพาะกลุ่ม เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ของ Power System Stabilizer เพื่อลดการแกว่งของระบบไฟฟ้า (Power Oscillations) 60 CEPT 26/12/2561 - 30/12/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ. กาญจนบุรี่ กาญจนบุรี
2 หลักสูตร "เทคนิคการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตทาง" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ 27 drr 25/12/2561 - 27/12/2561 แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี
3 หลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ ๒๑/๒๕๖๒ 27 drr 25/12/2561 - 27/12/2561 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี (อาคาร KB) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
4 สมาชิก วสท. 12-2561 10 eit 24/12/2561 - 24/12/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5 BIM: Advanced Course ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2561 4 TEAM 21/12/2561 - 21/12/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 ชั้น 2 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
6 อบรมหลักสูตร BIM for Project Management 6 PPS 21/12/2561 - 21/12/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 ห้องอบรม กรุงเทพมหานคร
7 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๗/๒๕๖๒ 27 drr 19/12/2561 - 21/12/2561 โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
8 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 12 30 eit 19/12/2561 - 21/12/2561 จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
9 การควบคุมงานก่สอร้างผิวทางจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (NRMA) รุ่นที่ ๖/๒๕๖๒ 27 drr 19/12/2561 - 21/12/2561 โรงแรมไอโฮเทลขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
10 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 20) 22.5 LPDI 19/12/2561 - 22/12/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
11 การประมาณราคางานก่อสร้างทางผิวจราจร คสล.และลาดยาง AC ตามมติ ครม. รุ่นที่ ๒๒/๒๕๖๒ 27 drr 19/12/2561 - 21/12/2561 โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นครปฐม
12 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๗/๒๕๖๒ 27 drr 19/12/2561 - 21/12/2561 โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
13 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ค่า K รุ่นที่ ๒๕/๒๕๖๒ 27 drr 19/12/2561 - 21/12/2561 โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา
14 การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒ 27 drr 19/12/2561 - 21/12/2561 ห้องประชุม Meeting Room โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย
15 การจัดทำเอกสารแบ่งงวดงานประกอบสัญญาจ้างและการคำนวณค่า K รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๒ 27 drr 19/12/2561 - 21/12/2561 อาคาร ๒๗ อาคารบูรณาวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
16 โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 21 27 eit 19/12/2561 - 21/12/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
17 อบรมการคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม 9 eit 18/12/2561 - 18/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18 Grounding and Equipotential Bonding System 19 IEEE 17/12/2561 - 19/12/2561 ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
19 ผู้ประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนผลิตตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 27 eit 17/12/2561 - 19/12/2561 บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด จ.ระยอง ระยอง
20 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 19) 22.5 LPDI 17/12/2561 - 20/12/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
21 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๖/๒๕๖๒ 27 drr 17/12/2561 - 19/12/2561 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
22 การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบทและการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance,QA) ของกรมทางหลวงชนบท 18 drr 16/12/2561 - 17/12/2561 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
23 การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 2 18 eit 15/12/2561 - 16/12/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
24 โครงการอบรมหลักสูตร “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” รุ่นที่ 7 18 eit 15/12/2561 - 16/12/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
25 อบรมหลักสูตร Cost Code 3 PPS 15/12/2561 - 15/12/2561 อาคาร พงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
26 การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 8 9 eit 15/12/2561 - 15/12/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
27 การต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่าระบบโทรคมนาคม 18 MECT 15/12/2561 - 16/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 18) 22.5 LPDI 14/12/2561 - 17/12/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
29 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 3 9 eit 14/12/2561 - 14/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้้ำดับเพลิง (fire pump) รุ่นที่ 14 9 eit 14/12/2561 - 14/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 2 24 NIMT 13/12/2561 - 14/12/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติคลองห้า ปทุมธานี
32 การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รุ่นที่ ๗/๒๕๖๒ 18 drr 13/12/2561 - 14/12/2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรมทางหลวงชนบท (จังหวัดสงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา
33 การอบรมเรื่อง การจัดการเหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยสารเคมี 1 9 eit 13/12/2561 - 13/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
34 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (2015) ISO 17025 (2005) ISO 14001 (2015) ISO 18001 (2011) รุ่น 1 24 NIMT 13/12/2561 - 14/12/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติคลองห้า ปทุมธานี
35 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2 24 NIMT 13/12/2561 - 14/12/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติคลองห้า ปทุมธานี
36 การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๘/๒๕๖๒ 27 drr 12/12/2561 - 14/12/2561 ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์ อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
37 การควบคุมงานก่อสร้างทางผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (NRMA) รุ่นที่ ๕/๒๕๖๒ 27 drr 12/12/2561 - 14/12/2561 โรงแรมไอโฮเทลขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
38 หลักสูตร การออกแบบทางหลวง รุ่นที่ 7 27 RATH 12/12/2561 - 14/12/2561 โรงแรม เดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
39 ME 16 Piping Systems for Process Plants; Design; 12-14Dec18 36 PET 12/12/2561 - 14/12/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
40 เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒๐/๒๕๖๒ 27 drr 12/12/2561 - 14/12/2561 โรงแรมอีโค่ อินน์ ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตรัง
41 การประมาณราคางานก่อสร้างทางผิวจราจร คสล.ลาดยาง AC และ PARA AC รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๒ 27 drr 12/12/2561 - 14/12/2561 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
42 เคมีภัณฑ์ในงานคอนกรีตก่อสร้าง รุ่นที่ 4 9 thaitca 12/12/2561 - 12/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
43 การประมาณราคาถนนคอนกรีตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๒ 27 drr 12/12/2561 - 14/12/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
44 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 17) 22.5 LPDI 12/12/2561 - 15/12/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
45 หลักสูตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 41 DOH 12/12/2561 - 17/01/2562 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง ชลบุรี
46 แนวทางการประมาณราคาต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 2 9 KMUTT 11/12/2561 - 11/12/2561 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
47 การเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่สายงานวิศวกรรม รุ่นที่ 20 ช่วงที่ 1 117 DOH 11/12/2561 - 21/12/2561 ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ และ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
48 “รีเลย์ป้องกันของสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และระหว่างสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับโรงไฟฟ้า (Relay Protection) และการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า (Maintenance)” 9 PEA.EN 07/12/2561 - 07/12/2561 บริษัท อ่างทอง เพาว์เวอร์ จำกัด ลพบุรี
49 โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ 27 eit 07/12/2561 - 09/12/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
50 ME 43 Plate-and-Frame and Plate-Fins Heat Exchangers;6-7Dec18 24 PET 06/12/2561 - 07/12/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
51 การควบคุุมงานก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ 18 drr 06/12/2561 - 07/12/2561 โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา
52 หลักสูตร Introduction to Enterprise Architecture( EA) 3 tistr 04/12/2561 - 04/12/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี ปทุมธานี
53 Budget Control and Construction Financial Management in PILLAR-1 System for Intermediate Level 14.6 TOC 04/12/2561 - 14/02/2562 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
54 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 16) 22.5 LPDI 01/12/2561 - 04/12/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
55 วันที่ 1 ธ.ค.2561 "การแนะนำความรู้เพื่อวิศวกรอาสา" 6 coe 01/12/2561 - 01/12/2561 ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ตแอนด์โฮเทล ขอนแก่น
56 01.12.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19 6 BSA 01/12/2561 - 01/12/2561 สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
57 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ธ.ค. 61 10 thaitca 01/12/2561 - 31/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
58 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ธ.ค. 61 ถึง ม.ค. 62 10 thaitca 01/12/2561 - 31/01/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
59 การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (FRP) รุ่นที่ 7 18.75 thaitca 30/11/2561 - 01/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
60 กลไกใหม่ในการป้องกันและวินิจฉัยข้อพิพาทในวงการก่อสร้าง 10.5 ceat 30/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรม เอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร