สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและสภาพท้องที่ของประเทศไทย (โครงการรถไฟไทยจีน)รุ่นที่ 1 12 coe 28/12/2560 - 29/12/2560 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กทม กรุงเทพมหานคร
2 20 ธ.ค. 60 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ" 6 coe 20/12/2560 - 20/12/2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
3 20 ธ.ค. 60 สัมมนา เรื่อง "แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ" 6 coe 20/12/2560 - 20/12/2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
4 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (จัด In-House .ให้กับ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 27 eit 18/12/2560 - 21/12/2560 บริษัท ทีทีซีเอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 กรุงเทพมหานคร
5 การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มตอก 4.5 eit 16/12/2560 - 16/12/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
6 เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 9 eit 16/12/2560 - 16/12/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
7 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 7 36 thaitca 15/12/2560 - 23/12/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
8 15 ธ.ค. 60 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" 3 coe 15/12/2560 - 15/12/2560 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) กรุงเทพมหานคร
9 การอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 6 27 eit 15/12/2560 - 17/12/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10 14 ธันวาคม 2560 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 6 coe 14/12/2560 - 14/12/2560 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
11 การออกแบบเมื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งานสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 5 10.5 thaitca 13/12/2560 - 13/12/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Overview PTV Vissim/Viswalk Basic Training Course 21 TEAM 13/12/2560 - 15/12/2560 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
13 ลงพื้นที่ โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 coe 10/12/2560 - 10/12/2560 บ้านพักเด็ก เพชรบูรณ์
14 จุดประสงค์และประโยชน์ในการตรวจสอบอาคาร 6 coe 09/12/2560 - 09/12/2560 ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร
15 ME 39 Practical Pipe Stress Analysis;6-8Dec17 36 PET 06/12/2560 - 08/12/2560 AVANI Pattaya ชลบุรี
16 2 ธันวาคม 2560 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 3 coe 02/12/2560 - 02/12/2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
17 สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง “Understanding Safety Relief Systems”, “Pressure Relief Device Capacity Determination & Vent Pipe Sizing”, “Defrosting Industrial Refrigeration Evaporators”, “Heat Recovery in Industrial Refrigeration” 6 ASHREA_CRC 02/12/2560 - 02/12/2560 รร.สวิสโซเทล กรุงเทพมหานคร
18 Inspection Guide for Lightning Protection System 6 KML 30/11/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง ระยอง
19 การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรม หลักสูตร รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS 18 eit 30/11/2560 - 01/12/2560 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20 การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก 12 eit 30/11/2560 - 01/12/2560 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ ณ Ballroom 1 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
21 GE 08 Safety in Process Design and HAZOP Study Workshop;29Nov-1Dec17 36 PET 29/11/2560 - 01/12/2560 AVANI Pattaya ชลบุรี
22 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 coe 29/11/2560 - 29/11/2560 ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
23 การศึกษาและดูงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 3 eit 29/11/2560 - 29/11/2560 โครงการก่อสร้างรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
24 สัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญและระดับวุฒิ สาขาสิ่งแวดล้อม 3 coe 29/11/2560 - 29/11/2560 ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรม อวานี จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
25 28 พ.ย. 60 สัมมนา เรื่อง "แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุง แผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ" 3 coe 28/11/2560 - 28/11/2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
26 นวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างสมัยใหม่ 10.5 thaitca 28/11/2560 - 29/11/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
27 การบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง 6 coe 28/11/2560 - 28/11/2560 ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
28 ME 04 Centrifugal Pumps; Applications, Maintenance and Troubleshooting;27-28 Nov17 24 PET 27/11/2560 - 28/11/2560 AVANI Pattaya ชลบุรี
29 หลักสูตร การออกแบบหล่อคอนกรีต (concrete formwork design) รุ่นที่ 2-2560 8 syntec 27/11/2560 - 27/11/2560 ห้องประชุมชั้น 23 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
30 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Overview PTV Vissim/Viswalk Basic Training Course 21 TEAM 27/11/2560 - 29/11/2560 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
31 การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 12 18 eit 25/11/2560 - 26/11/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
32 การอบรมเรื่อง การทดสอบคุณสมบัติดินด้านวิศวกรรม (พร้อมศึกษาดูการทดสอบคุณสมบัติดิน) รุ่นที่ 1 24 eit 25/11/2560 - 26/11/2560 ณ อาคาร AIT Extension สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย กรุงเทพมหานคร
33 การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 14 9 eit 25/11/2560 - 25/11/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
34 โครงการอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบรอยร้าวและการซ่อมเสริมกำลังอาคาร” 18 eit 25/11/2560 - 26/11/2560 วสท กรุงเทพมหานคร
35 การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) รุ่นที่ 10 9 eit 24/11/2560 - 24/11/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
36 การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 25 27 eit 24/11/2560 - 26/11/2560 ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
37 ความปลอดภัยของเครื่องจักรเพิ่อเพิ่มผลผลิตควบคู่กับการทำงานแบบปราศจากอุบัติเหตุ 9 eit 24/11/2560 - 24/11/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
38 23 พ.ย.60 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 5 coe 23/11/2560 - 23/11/2560 ณ ห้องเพชรพิรุณ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา สงขลา
39 23 พ.ย. 60 การเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับสามัญ สาขาโยธา 6 coe 23/11/2560 - 23/11/2560 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จ.สงขลา สงขลา
40 การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า 33.75 CEPT 22/11/2560 - 24/11/2560 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
41 การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 7 18 eit 22/11/2560 - 23/11/2560 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
42 ME 28 Cooling Towers; Design, Maintenance, and Repair; 22-24Nov17 36 PET 22/11/2560 - 24/11/2560 AVANI Pattaya ชลบุรี
43 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 25 27 eit 22/11/2560 - 24/11/2560 วสท กรุงเทพมหานคร
44 สัมมนาเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานและนำเสนอผลงานเพื่อขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค” 3 coe 21/11/2560 - 21/11/2560 ห้องออร์คิด ๑ ชั้น ๓ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
45 GE 14 Corrosion Under Insulation; Fundamentals and Maintenance; 20-21Nov17 36 PET 20/11/2560 - 21/11/2560 AVANI Pattaya ชลบุรี
46 Renewable Energy Generation System for SPP Hybrid Firm 18 IEEE 20/11/2560 - 22/11/2560 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
47 พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 27 MECT 20/11/2560 - 22/11/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48 18 พ.ย.60 การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 4 6 coe 18/11/2560 - 18/11/2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
49 Innovation for Lightning Protection System 4 KML 17/11/2560 - 17/11/2560 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
50 การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย-ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 6 MECT 17/11/2560 - 17/11/2560 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
51 คู่มือการต่อลงดิน 4 KML 16/11/2560 - 16/11/2560 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
52 Smart Parking & EV Station in Smart Buildings 1.3 BSA 16/11/2560 - 16/11/2560 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
53 สถานีไฟฟ้าย่อยยุคใหม่ และ IEC 61850: การออกแบบ ติดตั้ง และใช้งาน 21 TESIA 15/11/2560 - 17/11/2560 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
54 เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program 4 Space Planning 3 MECT 15/11/2560 - 15/11/2560 อาคาร วสท. ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร
55 กิจกรรม "กลุ่มงานออกแบบและกลุ่มงานประมาณราคาโครงการที่มุ่งเน้นโครงสร้างพิเศษและ โครงสร้างชั่วคราว" ครั้งที่ 3/2560 (โครงการก่อสร้างงานโครงสร้างชายฝั่ง) 2.5 TEAM 15/11/2560 - 15/11/2560 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม กรุงเทพมหานคร
56 ME 25 Front-line Failure Analysis and Prevention;15-17Nov17 36 PET 15/11/2560 - 17/11/2560 AVANI Pattaya ชลบุรี
57 สัมมนาวิชาการพิเศษเนื่องในวาระการมาเยือนประเทศไทยของประธาน ASHRAE 3.3 ASHREA_CRC 14/11/2560 - 14/11/2560 ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงเเรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
58 โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 97.5 ceat 11/11/2560 - 30/06/2561 หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
59 การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Piping System) รุ่นที่ 15 18 eit 11/11/2560 - 12/11/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
60 การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 10 18 eit 11/11/2560 - 12/11/2560 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร