สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (FRP) รุ่นที่ 7 18.75 thaitca 30/11/2561 - 01/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11 18 thaitca 16/11/2561 - 17/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8 36 thaitca 02/11/2561 - 10/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4การอบรมการใช้โปรแกรม Auto CAD ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง รุ่นที่ 2 27 KMUTT 30/10/2561 - 01/11/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม
5เทคนิคการเขียนแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14 eng.rmutp 20/10/2561 - 21/10/2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
6การควบคุมคุณภาพคอนกรีตก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงาน 18 thaitca 18/10/2561 - 19/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7HVAC Air Side Workshop รุ่นที่ 10 9 EEC 26/09/2561 - 26/09/2561 อาคาร กรุงเทพมหานคร
8การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างคอนกรีตที่มีอยู่เดิม 18 thaitca 26/09/2561 - 27/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9การอบรมการใช้โปรแกรม Auto CAD ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง รุ่นที่ 1 27 KMUTT 26/09/2561 - 28/09/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม
10โครงการอบรมวิชาชีพ 'วิศวกรระดับต้น' รุ่นที่ 6/3 72 acat 22/09/2561 - 27/10/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
11การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตในทะเล นวัตกรรมคอนกรีตใต้น้ำพร้อมกรณีศึกษา 9.75 thaitca 15/09/2561 - 15/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
12"การเลือกตัวแปรจากผลการทดสอบดินมาออกแบบ และแก้ไขปัญหาฐานราก” 18 KMUTT 14/09/2561 - 15/09/2561 โรงแรมเอเชีย ห้องพญาไท กรุงเทพมหานคร
13HVAC Air Side Design รุ่นที่ 3 9 EEC 12/09/2561 - 12/09/2561 อาคาร กรุงเทพมหานคร
14โครงการอบรมความรู้เชิงทฤษฎี การออกแบบ และการประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา 7 eng.sut 01/09/2561 - 01/09/2561 โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
15เทคโนโลยี LED 9 TIEA 31/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร เคเอ็กซ์(วงเวียนใหญ่) กรุงเทพมหานคร
16ฟ้าผ่าและการป้องกัน 22.5 CEPT 30/08/2561 - 31/08/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
17แสงสว่างพื้นฐาน 9 TIEA 24/08/2561 - 24/08/2561 philips กรุงเทพมหานคร
18อบรมโครงการ FIDIC Modue 0 หลักสูตรการดำเนินการและการบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม 16.5 ceat 23/08/2561 - 24/08/2561 ห้องวังทอง ชั้น2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
19Troubleshooting of Electrical Design 9 EEC 22/08/2561 - 22/08/2561 อาคารสถานบัน กรุงเทพมหานคร
20Smart Engineer (สำหรับวิศวกรประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป) 27 KMUTT 21/08/2561 - 23/08/2561 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
21ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 60 PEA 20/08/2561 - 24/08/2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม
22การออกแบบการส่องสว่างในงานสถาปัตยกรรม 9 TIEA 17/08/2561 - 17/08/2561 philips กรุงเทพมหานคร
23การสัมมนาหัวข้อ : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 12 tpa 16/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิม เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
24อบรมโครงการ FIDIC Module1 หลักสูตรการเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 16/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
25การบริหารโครงการงานก่อสร้าง รุ่น 2 9 KMUTT 15/08/2561 - 15/08/2561 โรงแรม จันทรารีสอร์ท อ.เมือง นครนายก
2611 ส.ค. 2561 เสวนา เรื่อง "การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร" 3 coe 11/08/2561 - 11/08/2561 ห้องแคทริยา ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
27โครงการอบรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ 12 src.ku 11/08/2561 - 11/08/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
28เทคโนโลยี เพื่อยืดอายุโครงสร้างอาคาร ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการกัดกร่อนสูง 9 thaitca 10/08/2561 - 10/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29Protective Relaying 2 รุ่น 12 33.75 CEPT 08/08/2561 - 10/08/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
30นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางรุ่น 23 27 RATH 08/08/2561 - 10/08/2561 โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
314 ส.ค.2561 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 6 coe 04/08/2561 - 04/08/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดยะลา ยะลา
3204.08.61 ติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า จ.ยะลา 6 BSA 04/08/2561 - 04/08/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชาย จ.ยะลา กรุงเทพมหานคร
33โครงการอบรมวิชาชีพ 'วิศวกรระดับสูง' รุ่นที่ 6 72 acat 04/08/2561 - 15/09/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
34โครงการอบรมการประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine 12 src.ku 04/08/2561 - 04/08/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
35แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 9 MECT 03/08/2561 - 03/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
36อบรมโครงการ FIDIC Module 4 หลักสูตรการบริหารและดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 02/08/2561 - 03/08/2561 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
37การบริหารโครงการงานก่อสร้าง รุ่น 1 9 KMUTT 01/08/2561 - 01/08/2561 โรงแรม จันทรารีสอร์ท อ.เมือง นครนายก
38การป้องกันเสิร์จในระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (26.07.2018) 8 KML 26/07/2561 - 26/07/2561 Kumwell Academy โรงงานบางใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี
39การออกแบบและการก่อสร้างพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก 9 thaitca 26/07/2561 - 26/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
40Workshop Psychrometric Chart 9 EEC 25/07/2561 - 25/07/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
41Joinery Work 14 TOC 24/07/2561 - 07/09/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
42อบรมโครงการ FIDIC Module 1 หลักสูตราการเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 23/07/2561 - 24/07/2561 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
43การสัมมนา เรื่อง “การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)” 4 coe 23/07/2561 - 23/07/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
44พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 6 18 BSA 23/07/2561 - 25/07/2561 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
45สมาชิก วสท. 07-2561 10 eit 23/07/2561 - 23/07/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
46Risk and Asset Management in Electric Power System 18 IEEE 23/07/2561 - 25/07/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
4721 ก.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9" 6 coe 21/07/2561 - 21/07/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
48โครงการอบรมการประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine 12 src.ku 21/07/2561 - 21/07/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
49การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสร้างระบบพลังงานเเสงอาทิตย์ 8 eng.rmutp 21/07/2561 - 21/07/2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ.ประชาราษฏร์ 1 เเขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 กรุงเทพมหานคร
50โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ 9 eit 21/07/2561 - 21/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
51การต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย 18 MECT 21/07/2561 - 22/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5220 ก.ค. 61 จ.ระยอง สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" 7 coe 20/07/2561 - 20/07/2561 โรงแรม คามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง ระยอง
53เจาะลึกการออกแบบการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร 9 TIEA 20/07/2561 - 20/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
54อบรมโครงการ FIDIC Module4 หลักสูตรการบริหารและการดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 19/07/2561 - 20/07/2561 โรงแรม ดุสิต ธานี กรุงเทพมหานคร
55การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 2 9 eit 19/07/2561 - 19/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก Metal Sheet 3 CNT 18/07/2561 - 18/07/2561 บริษัท ธิติพัฒน์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ปทุมธานี
57โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 27 27 eit 18/07/2561 - 20/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
58การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 24 18 eit 18/07/2561 - 19/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5917 ก.ค. 61 จ.สุราษฎร์ธานี สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบุคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวาิศวกรรมโยธา" 6 coe 17/07/2561 - 17/07/2561 โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
60พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ 12 tpa 17/07/2561 - 18/07/2561 ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร