COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
  • คำเตือน แบบตอบรับการลงทะเบียน

  • การอบรมและสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสภาวิศวกร โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

    ดังนั้น ในการจัดอบรมและสัมมนาแต่ละครั้งจึงมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาอันเนื่องมาจากความจำกัดด้านงบประมาณและสถานที่ จึงขอสงวนสิทธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมเฉพาะผู้ที่มีความสนใจและสะดวกเข้าร่วมการอบรมสัมมนาอย่างแท้จริงเท่านั้น กรณีผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา” หากผู้ที่ลงทะเบียนแล้วติดภารกิจหรือมีเหตุอื่นใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่ลงทะเบียนไว้ได้ สามารถทำการยกเลิกการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในเว็บไซต์สภาวิศวกรภายใน 7 วันก่อนการอบรมสัมมนา หรือแจ้งผ่านสายด่วนสภาวิศวกร 1303 3 วันก่อนการอบรมสัมมนา มิฉะนั้นสภาวิศวกรจะบันทึกชื่อของท่านซึ่งจะส่งผลให้ท่านเสียสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของสภาวิศวกรภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
  • จำนวนที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาเข้าร่วมและมิได้แจ้งยกเลิกระยะเวลาที่จะเสียสิทธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป
    ครั้งแรก30 วัน
    ครั้งต่อไป60 วัน
  •   ข้าพเจ้าได้อ่านคำเตือนตามข้อความด้านบนเป็นอย่างดีแล้วและยอมรับตามเงื่อนไขข้างต้น