COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

แบบตอบรับการลงทะเบียน

หัวข้อ :

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญวิศวกรอาสาร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย จากวิกฤตการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าช่วยเหลือในการตรวจสอบอาคารโรงเรียน โรงพยาบาล โครงสร้างที่อยู่อาศัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัย

 • เข้าร่วมลงพื้นที่ โดยเดินทางออกจากสภาวิศวกร (มีรถให้บริการ)
 • 37
 • เข้าร่วมลงพื้นที่ โดยเดินทางเอง
 • 62
 • ไม่ประสงค์ลงพื้นที่ (สำหรับผู้ต้องการยกเลิก)
 • 15

 • จำนวนทั้งหมด : 114

 • รายชื่อสมาชิกที่ร่วมรายการ

           
  เข้าร่วมลงพื้นที่ โดยเดินทางออกจากสภาวิศวกร (มีรถให้บริการ)
  สมาชิก
  1258890วีระชัยสายโน##
  2141967ชวัลกรกัวพานิช##
  355708สุทธิรักษ์สิริสุทธิ์##
  4146205สาธิตดีเดชา##
  5209960พัฒนะชูพันธ์##
  670589ปรีดากองเพชร##
  7241801พัชรพลอยู่สุขสมบูรณ์##
  8236909ชาติชายปรือทอง##
  9130717อัฑฒ์เมธอัคคะทัพพ์นารา##
  10200229ปิยะนันท์ผมทอง##
  11267371ผกามาศคืนดี##
  12271027วัชรพงศ์ลิทองกุล##
  13**170237พฤฒิพงศ์ชัยสิทธิ์##
  14268279คณาชัยคงมี##
  15137609สุรเชษฐ์ชาติวิญญู##
  16230056จักรพงษ์นามหาไชย##
  17**242216วีรพงศ์ไชยมีสุข##
  18207035ชยพันธุ์จันทร์น้อย##
  19241663อัครเดชใจห้าว##
  20182542สมยศไชยผล##
  21158922จิรวัฒน์นงค์นวล##
  2277654กรณ์ชูวงศ์วาน##
  23162725ประสิทธิ์คุณศึกษา##
  24208201ณัฐวุฒิศรีสารคาม##
  25269743ชัชชัยขันธกสิกรณ์##
  26108369ชัยฤทธิ์ไชยโย##
  27275497ธวัชชัยวงค์แสง##
  28204274กฤตภาสคงประสิทธิ์##
  29260682อริญชัยด่านปาน##
  30137924ภุชพงศ์สัญญโชติ##
  31194855นิธิศโชติรัตนทิศ##
  32125690พงศธรวงษ์ธิ##
  33163484สมบูรณ์ศักดาภิพาณิชย์##
  34260150นพรัตน์สินกิ่ง##
  35128549วรุฒพจน์ศิลปชัย##
  36136521พนมท้าวธิ##
  3750754อำนาจมากแก้ว##
  เข้าร่วมลงพื้นที่ โดยเดินทางเอง
  สมาชิก
  1145556กิตติวัฒน์เรืองฐิติรักษ์##
  2264603ธนวรรธน์ประทุมชาติ##
  3204056กัณหาจันทร์เขียว##
  4174628โกศลสนทอง##
  5222309นวกรไชยวัฒนนันทน์##
  6196718ณัฎฐิวัตรคงบำรุง##
  7100142สุชาติปัตถา##
  8115250สัฏฐวิชญ์สาระพันธ์##
  910224นิคมอัครเมธาวงศ์##
  10211695วัชรินทร์โอทารัมย์##
  11222293อุทัยศรีสวาท##
  12222858ปกครองปัสสารีย์##
  13252406วิศวะวิเศษวุธ##
  14131775บุรินทร์โพยมรัตนสิน##
  15277072ปิยะพันธ์แทบท้าว##
  1687271ทรงวุฒิชุมสวัสดิ์##
  17261739อานุภาพศรีเมือง##
  18105480สิทธิพรแก้วพิกุล##
  19177129สรญาณสมวงศ์##
  20172967สำรวลสุขแสวง##
  21213957ไพรวัลย์สีคราม##
  22174983อดิศักดิ์กกแก้ว##
  23223799นฤมลกมูลลึก##
  24257204ชัยพจน์จันทรอภิวัฒนา##
  25233083ศิษฏ์พริษฐ์พลตื้อ##
  26126519อรุณเสาะสมบูรณ์##
  27180330ธนกรชัยภูมิ##
  28135729ศุภกรณ์เต็มตาวงษ์##
  29222741กฤษฎา ใจแจ้ง##
  30249928นิชาภัทรปันโย##
  31145961มรกตไชยสัตย์##
  32201363ธนเดชชาติศรี##
  33242535อภินันท์ศรีประเสริฐ##
  3464317ปิยภัทรรัตนพล##
  35230995กษิณวิชสังฆมณี##
  36240912ภัทรชัยเหมัษฐิติ##
  37243774วิศวชิตจันทร์เกษ##
  38233210วัชราสินศาสตร์##
  39229579อัครเดชทองผุด##
  40178093ธนวัฒน์ตรีไตรสิทธิ์##
  41232717ฐรรศสีหะนันท์##
  42207294พัฒนพงศ์งามเถื่อน##
  43106840สราวุธพุทธพิพัฒน์##
  4471248ชตินธรชวอรรคนานนท์##
  45250177สุทธิพงศ์อัศจรรย์##
  46197034จรัสพงษ์วงศ์ศิริวรกุล##
  47173995วงกตวิรุฬบุตร##
  48264061ยาสปอนด์ ดอนประทุม##
  49100552ปัญญาพลพันธ์โนเรศน์##
  50192833ชัยณรงค์ตะปัดชุม##
  51120310เอกชัยช่างเพชร##
  5278133ทัชชกรไกรสรกรประภา##
  53262347ธีระชล สมสุข##
  54151946ดนุพัฒน์ปงกา##
  55191103ไพฑูรย์ยางขันธ์##
  56245033พลเชฏฐ์รุ่งวิกรัยวงศ์##
  57139196ทักษิณก้อนศิลา##
  5869198วิษณุสุระชัย##
  59233316อรรถพลสุตันตั้งใจ##
  6014337กตภันแก้วสง่า##
  61160127นพดลโคตรุโร##
  62147256สงกรานต์เม่นทอง##
  ไม่ประสงค์ลงพื้นที่ (สำหรับผู้ต้องการยกเลิก)
  สมาชิก
  1233355วัชรินทร์บุตตะสุริย์##
  2108192ปฐวีแสนพันนา##
  3199425วัลลภสุคนธรังษี##
  4269897มาโณชนาคศรี##
  5116589สุริยาภูจีวร##
  6149951พิสิษฐทองจับ##
  7253228ภูวดลกุมใจ##
  8171739ศักดิ์ชัยทราบรัมย์##
  9240141วันเฉลิมอินทะโส##
  1071575สมชายศรีเกษตร์##
  11111131พิสิฐคำหวาย##
  12117552มานพสุดเสน่ห์##
  13175977ธนวรรธน์นงนวล##
  14196658ภูสิทธิ์กิจสกุล##
  สมาชิกขอยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรม
  1178202กจมณีฮัสสัน


  • หมายเหตุ
  • ** อาหารอิสลาม