COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ปฎิทินข่าว
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/10/05 08:30 - 2019/10/05 16:00การสัมมนาเรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
22019/10/05 08:30 - 2019/10/05 16:00สัมมนาแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันเสาร์ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรรณศิริ ชั้น 1 โรงแรมเดอะพรรณราย จังหวัดอุดรธานี

วันที่ปัจุบัน