สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/08/29 08:30 - 2019/08/29 16:00ฟรีสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดระยอง (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
22019/08/29 08:30 - 2019/08/29 16:00ฟรีสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดระยอง (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร