สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/08/28 12:30 - 2019/08/28 16:00ฟรีสัมมนาเรื่อง “พระราชบัญญัติโรงงาน และร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จ.ระยอง (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร