สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/07/10 07:30 - 2019/07/10 16:15การสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 - 16.15 น. ณ ห้องโกเมน ชั้น 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (8 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร