สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/07/03 08:30 - 2019/07/03 16:15การสัมมนา เรื่อง  “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ  ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร