COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/06/01 08:30 - 2019/06/01 16:00การสัมมนา  “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดสงขลา (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน