COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/05/25 08:30 - 2019/05/25 16:00การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน