COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/05/15 08:30 - 2019/05/15 13:30การเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5” ตอนที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
22019/05/15 08:30 - 2019/05/15 15:30การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ จ.ระยอง (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน