สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/03/30 08:00 - 2019/03/30 16:30กิจกรรมรณรงค์แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร” วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร