สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/11/11 08:30 - 2018/11/11 16:00การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (6PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร