สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/11/08 08:30 - 2018/11/08 16:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)
22018/11/08 08:30 - 2018/11/08 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์” วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
32018/11/08 08:30 - 2018/11/08 16:00เชิญสมาชิกสภาวิศวกร เข้าร่วมการสัมมนา “เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติด้านวาตภัยและดินโคลนถล่ม” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร