สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/11/07 08:30 - 2018/11/07 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 14” วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)
22018/11/07 08:30 - 2018/11/07 16:00

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ)” ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

32018/11/07 09:00 - 2018/11/07 16:00การสัมมนา เรื่อง “การทำหม้อน้ำธรรมดาให้เป็น Smart Boiler แล้วได้อะไร มีหน่วยงานใดช่วยเหลือได้บ้าง” ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร