สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/11/06 08:30 - 2018/11/06 16:00รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิศวกรรมโยธา)” ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร