สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/10/26 08:30 - 2018/10/26 12:00การสัมมนา เรื่อง “กรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมและการกำหนดหน่วยพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกร” วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร