สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/10/20 08:00 - 2018/10/20 12:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
22018/10/20 08:30 - 2018/10/20 16:30การสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับ เป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ แอนด์รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร