สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/10/11 08:30 - 2018/10/11 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเกษตร” วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร