สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/10/04 08:30 - 2018/10/04 12:00การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ค่าใบอนุญาตวิชาชีพ ขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ที่ปรึกษาและออกแบบคุมงาน” วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร