สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/08/31 08:00 - 2018/08/31 12:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
22018/08/31 08:30 - 2018/08/31 16:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ และการออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับ Solar PV” วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร