สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/08/02 08:30 - 2018/08/02 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร