สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/31 08:30 - 2018/07/31 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. จังหวัดเชียงใหม่  (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร