สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/17 08:30 - 2018/07/17 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร