สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/14 08:00 - 2018/07/14 16:00เชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ"ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร