สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/13 08:30 - 2018/07/13 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
22018/07/13 08:30 - 2018/07/13 12:00การสัมมนา “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมพลังงาน” วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร