สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/07 08:30 - 2018/07/07 16:30การสัมมนา "การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็น ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร