สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/06 08:30 - 2018/07/06 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริษัท ดาว เคมิคอล (SCG – DOW Group) จำกัด จังหวัดระยอง
22018/07/06 09:00 - 2018/07/06 12:00การสัมมนาเรื่อง “Cathodic Protection” วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร