COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/06/25 09:00 - 2018/06/25 12:00ความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกรสำรวจ เพื่อเป็นสาขาส่งเสริม วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561   เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน