สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/06/23 08:30 - 2018/06/23 16:00การสัมมนาเรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร