COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/06/09 08:30 - 2018/06/09 16:00การสัมมนาแนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561    เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน