COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/06/07 08:30 - 2018/06/07 16:00การบรรยายวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน