สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/06/02 08:00 - 2018/06/02 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ จังหวัดขอนแก่น (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(3 PDU)
22018/06/02 08:30 - 2018/06/02 15:30การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ จังหวัดขอนแก่น (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร