สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/05/31 08:30 - 2018/05/31 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์” วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
22018/05/31 08:30 - 2018/05/31 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์” วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร