สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/05/25 08:30 - 2018/05/25 16:00การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร