สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/05/21 08:30 - 2018/05/21 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ” วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
22018/05/21 12:30 - 2018/05/21 16:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้” ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสราญรมย์ บี ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร