สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/05/18 08:30 - 2018/05/18 16:00การบรรยายวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จ.สงขลา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) (6 PDU)
22018/05/18 08:30 - 2018/05/18 12:00การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมต่อเรือ” วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร