COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ปฎิทินข่าว
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/04/26 08:30 - 2018/04/26 12:00“การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2561” วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ธาราเทพ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน