COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ปฎิทินข่าว
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/04/04 08:30 - 2018/04/04 16:00การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมเคมี ก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน