COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/03/29 08:30 - 2018/03/29 12:00การรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

วันที่ปัจุบัน